วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: เ จ อ แ บ บ นี้ จ ะ แย ก อ อ ก มั๊ ย

--
The zidogang mailing list - ÊØ´ÂÍ´Êѧ¤ÁáË觡ÒÃáºè§»Ñ¹
ÊÁѤà Êè§àÁÅà»ÅèÒä»·Õè zidogang+subscribe@googlegroups.com
ÅÒÍÍ¡ Êè§àÁÅà»ÅèÒä»·Õè zidogang+unsubscribe@googlegroups.com

â´¹á¢Ç¹ËÃ×Íà»ÅèÒ ¡´·Õè¹Õè
http://groups.google.com/groups/bounced áÅéÇ¡´·Õè request a bounce probe

µÔ´µèÍÊͺ¶ÒÁ
»Ãиҹ : takzido@zidogang.com (ÃѺ¨´â´àÁ¹+âÎʵÔé§, ¾Ñ²¹ÒàÇçºä«·ì, â¦É³ÒàÇ纺¹¡Ùà¡ÔéÅ, Web Application µèÒ§æµÔ´µèÍä´éàŤÃѺ)
¼Ùé´ÙáÅ¡ÅØèÁ : jomtong@gmail.com, pattzido@gmail.com, guyfrommars@gmail.com

àÇ纺ÍÃ촢ͧ¡ÅØèÁ
www.zidogang.com

àÇ纺Է¢Í§¡ÅØèÁ ÁբͧÁÒ¡ÁÒÂãËéàÅ×Í¡ÊÃÃ
www.zidobit.com

àÇ纽ҡä¿Åì¢Í§¡ÅØèÁ
www.zidoupload.com

¨èÒ¤èÒºÃÔ¡ÒõèÒ§æ¢Í§·ÃÙÅ´ 5% µÔ´µèÍ msn: takzido@hotmail.com
 

เ จ อ แ บ บ นี้ จ ะ แ ย ก อ อ ก มั๊ ย ค ะ


Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น