วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

16 ม.ค. |การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการอบรม และ การประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรม

If you are having trouble reading this email, read the online version
Please do not reply to this email.

การประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการอบรม

Eatery Inc. View in Browser
Training Date
16 January 2015
@Paradise Park,
Srinakarin Rd., BKK.
 

 

การประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรม และ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการอบรม
Training Evaluation and Training Return on Investment

Rational and Significance 

    ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม มิใช่แค่การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามแผนอบรม และส่งมอบบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วคืนกลับสู่องค์กรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้ เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้ ผู้บริหารงานอบรม ควรจะทำให้ผู้บริหาร เชื่อมั่น และ เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ซึ่งเราควรจะประเมินผล และวัดค่าในลักษณะของผลลัพท์ที่ได้ของการฝึกอบรมให้กับองค์กรได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นว่าการฝึกอบรมไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลือง แต่เป็นแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และพันธกิจขององค์กรได้

   ดังนั้นวัตถุ ประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าใจระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมรวมทั้งถ้าจะให้เห็นผลกันจริง ๆ จะต้องสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงิน ในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

 1. เป้าหมายของการอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
 2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
 4. การกำหนดวิธีการประเมินผล และติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม
 5. การกำหนดเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)
 6. การออกแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม
 7. การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน และแบบทดสอบ
 8. การเลือกวิธีการติดตามผล
 9. การคำนวณค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของโครงการการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
  • ความสำคัญการประเมินความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรม
  • การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการฝึกอบรม(ROI: return on investment)
 10. การรายงานผลการอบรมและพัฒนาบุคลากร
 11. ปัญหาในการติดตามผลการอบรม
 12. กรณีศึกษา

Registration Fee

 ราคาภาษี 7%รวม
ค่าอบรม
3,500.00
245.00
3,745.00

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545111262
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา29
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

How to Apply

 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
 2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
 3. สมัคร Online คลิ๊กที่นี่
 4. E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 5. ดาวน์โหลด แผนที่ สถานที่อบรม คลิ๊กที่นี่

Payment Method

 1. เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ  
 2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
 3. แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
  ต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437

WASO Ltd. |79/68 Soi Samwa29| Bangchan | Klongsamwa |Bangkok | TH |10510 |Tel 6629062211-2
www.wasotraining.com  

Sent to: noppy12.text@blogger.com

Unsubscribe

WASO Training Center ; WASO LTD., 79/68 Soi Samwa 29, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510, Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น