วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

{MBAY12/2} FW: ร่วมลงรายชื่อถวายฎีกาค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ "ทักษิณ"
From: yousari_103@hotmail.com
To: ball_tong@hotmail.com; sawvakon59@hotmail.com; nidawan_dice@hotmail.com
Subject: FW: ร่วมลงรายชื่อถวายฎีกาค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ “ทักษิณ”
Date: Thu, 17 Nov 2011 08:55:36 +0000


 

From: phuriwat.suk@nhkspg.co.th
To: yousari_103@hotmail.com; Looneytoon_aha@hotmail.com; gooloo_m@hotmail.com
Subject: Fw: ร่วมลงรายชื่อถวายฎีกาค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ “ทักษิณ”
Date: Thu, 17 Nov 2011 15:45:03 +0700

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, November 17, 2011 3:10 PM
Subject: Fw: ร่วมลงรายชื่อถวายฎีกาค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ “ทักษิณ”

 
----- Original Message -----
From: Jah
Sent: Thursday, November 17, 2011 2:53 PM
Subject: ร่วมลงรายชื่อถวายฎีกาค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ “ทักษิณ”


ทั ก ษิ ณ : ผู้ มากับลมหนาว ท้าย น้ำ         เปลว สีเงิน    
                                                                          16 พฤศจิกายน 2554 - 00:00

    อืมมม...ก้าวข้ามวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มาได้วันเดียว ลีลาประวัติศาสตร์ชนวน ๖
ตุลา ๑๙ "สามเณรถนอม" กลับไทยครั้งโน้น ทำท่าจะเป็น "ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย" อีกแล้ว
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่นักโทษหนีคุกคนไหนบวชเณรเข้ามา หากแต่มีข่าวจากวงประชุม ครม.
วานนี้ (๑๕ พ.ย.) ว่า..... 
   ได้มีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวาระ
จร "ลับมาก" สู่ที่ประชุม และผ่านออกมาเป็นมติ ครม.เรียบร้อยแล้ว!

สาระหลักคือ
 
. "ทักษิณ ชินวัตร" มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษในวโรกาสวันเฉลิมพระชน
มพรรษา ๕ ธันวานี้ด้วย!

 ถ้าเป็นจริงตามนั้น ทักษิณ "พ้นโทษคุก" กลับมางานฉลองแต่งงานลูกสาวต้นปีหน้า หรือวัน
ไหนก็ได้ตามใจชอบแบบสบายๆ และพอถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก็พ้นจากบ้านเลขที่ ๑๑๑ ที่
"ห้ามเล่นการเมือง ๕ ปี"
 
...ต้องการกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปไทยเป็น "แดงทั้งแผ่นดิน" ให้
เต็มไม้เต็มมือ ก็ไม่ยาก...ให้น้องสาวประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซะ  หรือให้ ส.ส.เพื่อไทย
ซักคนลาออกก็ได้ แล้วลงสมัครซ่อมแทน ขี้เกียจจะแย่งกันเลือกเสียอีก ได้เป็น ส.ส.แล้วก็มี
คุณสมบัติครบเป็นนายกฯ ได้
กลับมาเป็นนายกฯ แล้ว ต่อจากนี้อยากได้อะไรล่ะในประเทศไทย ไม่ต้องลำบากเปิดปาก แค่
ชี้
นิ้วก็พอ สิ่งใดทักษิณประสงค์ สิ่งนั้นพลันสมประสงค์      อิจฉาจริงๆ!

 ชาตินี้น้องสาวเอา EM ball ใส่บาตร
ชาติที่แล้วทักษิณคงเอาเกี๊ยะใส่บาตร ชาตินี้จึงย่ำไปที่ไหน ราก หญ้า กราบ ใต้ ตีน ที่นั่น!?

คนชื่นชอบทักษิณ...ที่ทราบข่าวว่า จะได้รับอภัยโทษตาม "ยิ่งลักษณ์โมเดล" โดยไม่ต้องรับ
โทษ
มาก่อน ถ้าอยากเฮก็ควรเฮซัก ๕๐ ที่เหลือยั้งๆ ไว้รอคอนเฟิร์มจากนายกฯ ยิ่งลักษณ์ให้ชัดเจน
ก่อน แล้วค่อยเฮให้เต็มร้อย

ส่วนคนที่รังเกียจพฤติกรรมทักษิณ... เมื่อทราบข่าวก็ควร "เตรียมฉลอง" แบบยั้งๆ ซัก ๕๐ ยัง
ไม่ต้องให้เต็มภิกขา แล้วรอความชัวร์ และเพื่องานจะไม่ห่วยแตกอย่างที่ผ่านๆ มา ควรฟังยิ่ง-
ลักษณ์ก่อนว่า เธอจะยอมรับ หรือปฏิเสธข่าวนี้

   เผลอๆ อาจรอกันจนถั่วสุก-งาไหม้ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเรียบร้อย แก้ไขอะไร
กันไม่ได้แล้วนั่นแหละ!
   ท่านคงเข้าใจเรื่องอภัยโทษกันแล้วใช่มั้ย ในอภิลักขิตกาลสำคัญๆ เช่น ในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พระพรรษา ๕
ธันวานี้ ก็จะมีการพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

    ส่วนความผิดไหนเข้าข่ายได้รับ-ไม่ได้รับอภัยโทษ นักโทษคนไหนจะได้รับบ้าง และได้รับอภัย
โทษระดับไหนบ้าง ก็ดูตามที่รัฐบาลกำหนดและประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย
โทษครั้งนั้นๆ

    แ ต่ โ ด ย ทั่ ว ไป .. สิ่งหนึ่งเป็นที่รับรู้ด้วยเข้าใจตรงกันตามเจตนารมณ์กฎหมาย ผู้ที่จะได้
รับอภัยโทษ ต้ อ ง เ ป็ น นั กโ ท ษ ที่ ถู ก ตั ด สิ น จำ คุ ก เ ด็ ด ข า ด แ ล้ ว   แ ล ะ ตั ว
เ ป็ น ๆ ถู ก จ อ ง จำ อ ยู่ ใ น คุ ก  
 
... คนที่ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาด หรือนักโทษเด็ดขาดแต่ไม่มีตัวอยู่ในคุก  คือ หนี โทษ จำ จะไม่มี
คุณสมบัติได้รับพระราชทานอภัยโทษ!

ผู้หวังดีแต่ไม่ประสงค์จะออกนามกระซิบกับนักข่าวถึงเนื้อหา พ.ร.ฎ.นั้นว่า

มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยระบุหลักเกณฑ์ของนักโทษที่จะ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว คือ

    ๑. เป็นผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป
    ๒. มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี

    ๓. ไม่จำเป็นต้องรับโทษมาก่อน

ในข้อ ๓ ที่ว่าไม่จำเป็นต้องรับโทษมาก่อน นั่นก็โดยตัดคำแนบท้าย พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ
พศ.๒๕๕๓ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มีเนื้อหาระบุว่า "ผู้ที่เข้าข่ายได้รับอภัยโทษจะต้องเป็นโทษที่ไม่
เกี่ยวกับ ย า เ ส พ ติ ด และไ ม่ เ กี่ ย ว กั  บ ก า ร ทุ  จ ริ  ต ค อ รั  ป ชั่ น" ทิ้งไป
แล้วก็ปล่อยลอยแค่นั้น ไม่พูดถึงระยะเวลาใดๆ ของการเข้ารับโทษ-ไม่รับโทษของผู้ที่จะได้รับอภัย
โทษทั้งสิ้น
 
ซึ่งเท่ากับว่า ... นักโทษที่หนีโทษจำอย่างทักษิณ ไม่จำเป็นต้องมารับโทษจำก่อน ก็มีคุณสมบัติ
เข้าข่ายได้รับอภัยโทษปล่อยตัวครั้งนี้ด้วยนั่นเอง!

 แบบนี้ก็น่าจะเขียนระบุไว้ใน พ.ร.ฎ.ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปซะเลย คือเติมลงไปอีกข้อให้ชัดว่า
๔. ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ชื่อทักษิณ ชินวัตร!

ครับ..นี่ข่าวที่ว่อนท้องตลาดตอนนี้ ผมยังไม่อยากเชื่อว่าคนเป็นรัฐมนตรีทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นผู้มี
วุฒิภาวะสูงจะบังอาจใช้อำนาจบริหารออกกฎหมายลบล้างกฎหมายแม่บทเพื่อประโยชน์คน
คนเดียวที่ชื่อ ทักษิณ 
 
ผมก็ไม่เชื่อว่า จะมีใครบังอาจ นำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองกฎหมาย นำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษ 
และผมก็เชื่อว่า รัฐบาลจะต้องไม่ยอมให้ใครใช้ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา" ไปในลักษณะตรายาง
เพื่อคนใด-คนหนึ่งเด็ดขาด!
 
จริงอยู่ แต่ละปีๆ ในวันอันเป็นอภิลักขิตกาล จะมีนักโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษนับพัน-นับ
หมื่นราย พูดตามตรรกะ ผู้ที่มีโทษจึงได้รับการยกโทษให้ และพูดตามระเบียบแบบแผนกฎหมาย
บ้านเมือง ผู้ที่รับโทษอยู่ในคุกจึงมีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษที่เหลือ

ส่ ว น ทั ก ษิ ณ เป็นมนุษย์พิเศษ เหนือกฎหมาย เหนือมนุษย์ทุกคนงั้นหรือ...
...ตัวเองก็ประกาศตลอดว่า ไม่ยอมรับคำตัดสินศาล และไม่ยอมรับโทษจำ
เมื่อไม่ยอมรับว่า ตัวเอง มีโทษ บอกว่าตัวเองไม่ผิด  แล้วจะเอาโทษที่ไหนมาให้อภัยโทษ...หือ?

การที่ออก TOR อภัยโทษ ๓ ข้อนั้น มันชัดว่า ล็ อ ก ส เ ป ก เ พื่ อ ทั ก ษิ ณ .. แต่ทีนี้คนอายุ
เกิน ๖๐ โทษคุกไม่เกิน ๓ ปี และหนีคุกมาตลอด ทั้งประเทศไทยผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ทักษิณคน
เดียว มองย้อนหลังไปเป็นสิบ-เป็นร้อยปี ต้องมีเป็นหมื่น-เป็นแสนคนแหงๆ

แล้วไหน...กรมราชทัณฑ์ และ รมว.ยุติธรรม รวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับพระราชทาน
อภัยโทษรุ่นทักษิณได้ครบทั้งหมดแล้วหรือ ... เอาบัญชีรายชื่อมาติดประกาศให้ทราบหน่อยซิว่า
มีใครบ้าง?

ไม่ใช่ทั้ง ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ รายชื่อที่มีคุณสมบัติจาก พ.ร.ก.ล็อกสเปกนี้ มีแค่ทักษิณคนเดียวนะ?

 
ความจริงผมก็เอะใจตั้งแต่เห็นข่าว "ยิ่งลักษณ์กลับไม่ได้ ต้องค้างสิงห์บุรีเพราะ ฮ.ไม่มีเรดาร์"
นั่นแล้วว่า เธอต้องยี่เกอะไรซักอย่างแน่ๆ
อ้างเหตุกลับไม่ได้ เหมือนเห็นคนเห็นทั้งโลก จ๊ า ด ง่ า ว เหมือนเธอ

ก็เข้าใจอยู่แหละว่า "ต้องมีอะไรซักอย่าง" แต่อนุมานว่าคงต้องการเวลาและสถานที่ เพื่อให้
พวกหลี่กงกง มาติวเข้มและท่องสคริปต์ เตรียมไปแสดงบทนางสาวดอกท้อบนเวทีประชุมอา
เซียนวันปะรืน แต่ออกมาในแนว "วาระจรเพื่อโจร"

ก็เก๋ตามสไตล์ "ยิ่งลักษณ์-ยิ่งลับ"!
ผมก็หมดเรื่องที่จะบอกแล้ว เพราะที่ควรบอกก็ได้บอกไปล่วงหน้า ๓-๔ วันที่แล้ว นอกจากจะ
ถามท่านทั้งหลายว่า
 
พ ร้ อ ม รั บ ทั  ก ษิ ณ ก ลั บ  ม า กั น ห รื  อ ยั ง  ?

 
 

นายบวร ยสินทร เครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน เปิดแถลงข่าวเรื่อง "การถวายฎีกาเพื่อคัดค้าน ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.)เอื้อคนทำผิดกฎหมาย"มีคลิบทั้งหมด 0 คลิบ


เฟซบุ๊ก คัดค้านการออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพื่อทักษิณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น