วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เรียน เชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ หัวข้อ : ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ประกอบการมักเข้าใจผิดและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบ (067)

 

 

พิเศษ !!   สมัครและชำระภายในวันที่ 9 มกราคม 2557 ชำระเพียงท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

               สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลือท่านละ (3,500) บาทก่อน VAT

               สมาชิกหอการค้าไทยลดทันที 500 บาท  เหลือท่านละ (3,500) บาทก่อน VAT

    สมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น ได้รับส่วนลดทันที่ 15 %จาก ราคา  (4,000) ก่อน VAT

                                (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

 **ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน** 

เรียน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(หากท่านเห็นว่าอีเมล์นี้เป็นประโยชน์ กรุณาส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง)

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

**********************************************

หลักสูตรเรื่อง ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          ที่ผู้ประกอบการมักเข้าใจผิดและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบ

บรรยาย วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาฯกรุงเทพฯ

**วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ***

นิติกรชำนาญการพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากร

สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

++ ภาพรวมสัมมนา ++

            ที่ผ่านมานั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างทำของ  ค่าเช่า  ค่าโฆษณา  ค่าบริหาร จัดการ ค่าสิทธิ ไปต่างประเทศ รวมทั้งจ่ายในประเทศไทยด้วย มักจะเกิดปัญหาและมีข้อผิดพลาดเสมอ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาก็คือ บริษัทต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารควรจะทราบถึงหลักการและเงื่อนไขต่างๆในส่วนของเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้องและตรงประเด็น พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาครัฐบาลในส่วนงานของกรมสรรพากร การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง"เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รู้ถึงหลักความเป็นจริงก่อนใคร ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องตรงกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สอบถามข้อสงสัย

            เนื้อหาของการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ ท่านผู้เข้ารับการอบรมจะได้เต็มอิ่มกับข้อมูลและความรู้จากวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยการสัมมนาจะครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบ และในทุกประเภทของเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการหักภาษีของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสิทธิ ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือจะเป็นกรณีค่าเช่า วิชาชีพอิสระ รับเหมา และเงินได้จากการพาณิชย์อื่นๆอีกด้วย รวมถึงการนำเสนอวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีต่างๆ ในรายละเอียด นอกจากนี้การสัมมนาจะให้ความรู้ในประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการมักพบบ่อยๆและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งทางบริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่วิทยากรจะนำมาแชร์จะช่วยให้ผู้รับฟังการสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ต้องกลัวมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกต่อไป

 

***หัวข้อการบรรยายวันที่ 17 มกราคม 2557 ***

09.00น. -  10.30น. Update สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับทางภาษีเงินได้นิติบุคคล(1.30 ชม.)

o    รายได้ใดบ้างที่ต้องเสียภาษีกรณี

o    รายได้จากการประกอบธุรกิจ

o    รายได้อื่น

o    รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ กรณีขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรสามารถยกเว้นภาษีได้หรือไม่

o    ทรัพย์สินและการหักค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้อง

o    รายจ่ายการบริการ บริจาคและรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกบกิจการที่ควรและทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร

o    อัตราภาษีใหม่ เงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่

10.30น. - 10.45น.รับประทานอาหารว่างชา กาแฟ ช่วงเช้า(15 นาที)

10.45น. -  12.15น. หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกเว้นภาษีที่ควรรู้(1.30 ชม.)

o    หลักการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง ประหยัดและไม่ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ กรณี

o    การ ออกใบแทนใบกำกับภาษีกรณีออกใบกำกับภาษีผิด ชำรุด หาย ออกล่าช้าและลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี

o    การออกใบกำกับภาษีกรณีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทำอย่างไรให้ประหยัดภาษี ฯลฯ

o    รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีการออกใบกำกับภาษีต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร

o    ปัญหาภาษีซื้อต้องห้ามและปัญหาการจำทำรายงานทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้ กรณี  การเฉลี่ยภาษีซื้อตามกฎหมายสรรพากร

o    ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง

o    ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง,ค่าน้ำมันรถของบริษัทและรถเช่า,ค่าพ.ร.บ ,ค่าซ่อมแซมสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่อย่างไร

o    เทคนิคการจัดทำภาษีซื้อ – ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้อง

12.15น. -13.30น.รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch)(1.15 ชั่วโมง)

13.30น. –15.00 น. หลักเกณฑ์การยื่นแบบและการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง (1.30 ชม.)

o    การซื้อ-ขายหรือการให้บริการในกรณีใดบ้าง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์สรรพากร

o    การจ่ายค่าลิขสิทธิ์,ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์,คอมพิวเตอร์ จ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคารหรือบริษัทนิติบุคคลอื่น การจ่ายเงินปันผล ต้องหักภาษีอัตราใด

o    การจ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก อพาร์ตเม้นต์ ค่าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมจะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

o    กรณีค่าสินค้ากับค่าแรงหรือค่าบริการแยกออกจากกันจะหักภาษีได้อย่างไร

o    การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินเดือน

15.00 น.-15.15 น.รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย(15 นาที)

15.15น. –16.45 น. หลักเกณฑ์การหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้องUpdate สิทธิประโยชน์ของกรมสรรพกร (1.30 ชม.)

o    การจ่ายเงินค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด

o    จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างที่แยกสัญญาค่าวัสดุก่อสร้างกับสัญญาค่าแรงก่อสร้างหักภาษีอย่างไร

o    กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน ต้องคำนวณภาษีอย่างไรและออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

o    หัก ณ ที่จ่ายนำส่งแล้วแต่มีการยกเลิกสัญญาการบริการ จะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

o    หลักเกณฑ์การหักค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างที่จะหักรายจ่าย 2เท่าและบริจาค 3 เท่า ที่ถูกต้องตามหลักภาษีสรรพากร

o    Update สิทธิประโยชน์การยกเว้นทางภาษีและประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพกร ประจำปี ๒๕๕๗

 

อบรมสัมมนา

วันที่ 17 มกราคม 2557

ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 9มกราคม 2557

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500 บ.

ต่อท่าน

 

ค่าอบรมสัมมนา

4,500

4,000

3,500

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

315

280

245

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(135)

(120)

(105)

 

ยอดสุทธิ

4,680

4,160

3,640

 

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2483586
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL และส่งกลับมาทางเมล์บริษัทฯที่ให้ไว้ในใบสมัครได้เลยคะ

 

 สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

**ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน**

 ขอแสดงความนับถือ

เอริษา(0812567328)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น