วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 หัวข้อ: UPDATE ทุกประเด็นปัญหาสัญญาจ้าง สัญญาเลิกจ้าง การสิ้นสุดสัญญาจ้างอย่างไรให้เป็นธรรมที่นายจ้างและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรู้ (068)

 

 

  

   พิเศษ พิเศษ !!  สมัครและชำระภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลื่อท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

              สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทเหลื่อท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

              ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น ได้ส่วนลด 15 %จากราคา  (4,500)ก่อน VAT

                        (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

**ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน**

      

เรียน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

******************************************

หลักสูตรเรื่อง UPDATE ทุกประเด็นปัญหาสัญญาจ้าง สัญญาเลิกจ้าง การสิ้นสุดสัญญาจ้าง

อย่างไรให้เป็นธรรมที่นายจ้างและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรู้

บรรยาย (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ) 

เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

** วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ**

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

สามารถอธิบายได้ตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

มีประสบการณ์การบรรยายมากว่า 25 ปี

 

   ++ ภาพรวมสัมมนา ++

ปัญหาการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้างเป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องศาลแรงงานกลางมากพอสมควรแต่ไม่สำคัญเท่ากับผู้ถูกฟ้องคือนายจ้าง ทั้งๆที่เป็นผู้ทำสัญญาแต่กลับแพ้คดี ปกติแล้ว ฝ่ายร่างสัญญา ฝ่ายจัดทำสัญญา จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอ ต้องเขียนเงื่อนไขผูกมัดลูกจ้างลูกจ้างเอาไว้ก่อน เมื่อลูกจ้างจำใจต้องยอมลงนามในฐานะคู่สัญญาผูกมัดลูกจ้างไปตามสาระแห่งสัญญา แต่มีเรื่องแปลกมากที่ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างแพ้คดีในเรื่องการว่าจ้าง การทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหาและจ้างงานขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการว่าจ้าง การทำสัญญาจ้าง จึงเกิดข้อผิดพลาดทำให้นายจ้างเกิดความเสียหายขาดสิทธิทางการบริหารและบางครั้งเป็นการผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลิกจ้างแรงงาน การออกหนังสือเตือนเมื่อลูกจ้างกระทำผิด อีกทั้งยังรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของลูกจ้าง สัญญาสวัสดิการต่างๆที่ชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เข้าใจถึงประเด็นปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  อันเป็นผลดีกับองค์กรของท่านทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
              
UPDATE และวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้างในเชิงลึก ที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน ที่สำคัญยังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในกิจการของท่านได้

+++หัวข้อสัมมนาวันที่  16 พฤศจิกายน 2556

?         09.00น.-10.30น.UPDARE กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ข้อควรระวังในการทำสัญญาจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้  (1.30 ชั่วโมง)

?         ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 และพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่2) 2551

?         หลักการตีความที่สำคัญและประเด็นปัญหาด้านกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

?         ลักษณะสำคัญและข้อควรระวังในการทำสัญญาจ้างระหว่าง "นายจ้าง" และ "ลูกจ้าง"ที่ไม่ควรมองข้าม

?         เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงานที่ถูกต้อง และ องค์ประกอบสำคัญต่างๆที่ควรระบุในสัญญาจ้างแรงงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่นายจ้างในอนาคต(ภาพรวม)

?         หลักเกณฑ์ใดที่กฎหมายแรงงานถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานและไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

?         รูปแบบสัญญาจ้างแรงงานระยะเวลาการค้ำประกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการว่าจ้าง

?         10.30น. - 10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

?         10.45น.-12.15น.การสิ้นสุดสัญญาจ้างอย่างไรให้เป็นธรรม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง  (1.30 ชั่วโมง)

?         การสิ้นสุดสัญญาจ้าง  การเลิกจ้าง การลาออก การตกลงเลิกสัญญามีผลแตกต่างในทางกฎหมายเช่นใด

?         การสิ้นสุดสัญญาจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรให้เป็นธรรม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

?          หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

?         กรณีหย่อนความสามารถ กรณีประพฤติผิด

?         กรณีเหตุผลทางเศรษฐกิจ

?         ผลเสียที่นายจ้างอาจได้รับ หากเกิดปัญหาและคดีแรงงานเกี่ยวกับการฟ้องร้องสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม

?         ประเด็นปัญหาที่มักก่อให้เกิดจากสัญญาจ้างที่เป็นโมฆะ

?         ข้อบังคับใดบ้างที่นายจ้างได้ประโยชน์จากการจ้างทดลองงานของลูกจ้าง

?         การบอกเลิกสัญญาจ้างกรณีไม่ผ่านทดลองงานและข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากำหนด

?         การตกลงเลิกสัญญาในรูปการเกษียณอายุก่อนกำหนด

?         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาจ้าง ทั้งกรณีลูกจ้างลาออกและนายจ้างเลิกจ้าง

?         สัญญาเลิกจ้างอย่างไรให้เป็นธรรมทั้งนายจ้างและลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

?         12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชั่วโมง)

?         13.30น.-15.00 น.สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (1.30 ชั่วโมง)         

?         สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

?         ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการลงโทษทางวินัยรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่นายจ้างมีสิทธิพึงระบุ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากลูกจ้าง

?         หลักการออกหนังสือเตือน  /คำสั่งพักงาน กรณีลูกจ้างทำผิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง

?         การเลิกจ้าง การลาออก การตกลงเลิกสัญญามีผลแตกต่างในทางกฎหมายเช่นใด

?         ข้อแตกต่างในกรณีหากเกิดการเลิกจ้าง: โดยจ่ายค่าตอบแทนและไม่จ่ายค่าตอบแทน

?         กรณีที่ลูกจ้างเซ็นสัญญายอมลาออกโดยได้รับเงินช่วยเหลือทำได้หรือไม่

?         15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

?         15.15น.-16.45 น. UPDATE และวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้างในเชิงลึก (2 ชั่วโมง)

?         ข้อจำกัดในการเลิกจ้างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง 

?         พนักงานตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน 

?         เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างต้องปฏิบัติเช่นใด

?         การต่อสู้คดีในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและการวางเงินต่อศาล

?         การดำเนินคดีในชั้นศาลแรงงาน  ศาลแรงงานแบ่งเป็นกี่ประเภท คดีใดเป็นคดีแรงงาน 

?         ขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลแรงงาน

?         การพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการอุทธรณ์คำพิพากษาคำสั่งของศาลแรงงาน

?         Update และวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างในเชิงลึก

?         ถาม-ตอบประเด็นปัญหากับวิทยากรผู้บรรยาย     

 

พิเศษ !!             สมัครและชำระภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลื่อท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

              สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทเหลื่อท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

              ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น ได้ส่วนลด 15 %จากราคา  (4,500)ก่อน VAT

                        (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

อบรมสัมมนา

วันที่ 16 พ.ย 2556

ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 21 ตุลาคม56

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500 บ.

ต่อท่าน

 

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

350

315

280

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(150)

(135)

(120)

 

ยอดสุทธิ

5,200

4,680

4,160

 

 

 

 

 ++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2486586
Email: info@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
" maildeletesplendidsessions@gmail.com"
we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่" maildeletesplendidsessions@gmail.comทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

 สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

**ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน**

 ขอแสดงความนับถือ

เอริษา(0812567328)

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

Thank you very much

186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

Tel.     : 02 2488457/02-2483098

Fax.     : 02-2484349/02-2486586

Mobile. : 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. info@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website: http://www.splendidsessions.com

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น