วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ 24 ส.ค 56 เรื่อง : ประเด็นปัญหาข้อควรระวังพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฮาร์โมไนซ์อาเซียนธุรกิจนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดที่ผู้ประกอบการต้องรู้ (067)

 

 

พิเศษ !!  สมัครสัมมนาและชำระภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ชำระเพียง 4,500 บาท (ก่อน VAT)

สมัครสัมมนา 2 ท่านได้รับส่วนลดทันที 500 บาทต่อท่านจากราคา(ก่อน VAT)

สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทต่อท่าน จากราคา(ก่อน VAT)

(สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

 

รียน:ฝ่ายบุคคล/ผจก.ฝ่ายบุคคล

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

******************************************

                   หลักสูตรเรื่อง ประเด็นปัญหาข้อควรระวังพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์                                                      

ฮาร์โมไนซ์อาเซียนธุรกิจนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด

ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

บรรยาย (วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) 

เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

** วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ**

อาจารย์ กิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญชาญเฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ

สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

++ ภาพรวมสัมมนา ++

          ผู้ประกอบการนำเข้า ยา เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด ของไทย เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะเสียภาษีให้น้อย ที่สุด แต่ต้องการเสียภาษีให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ต้องมีปัญหาการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรซึ่งอาจเกิดจากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่เข้าใจเกี่ยวกับพิกัดอัตราอากรอย่างถ่องแท้ทำให้ผู้ประกอบการ ประสพปัญหาเรื่องการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากร การ แจ้งและตีความพิกัดอัตราศุลกากรที่ผิดประเภท การใช้สิทธิพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเพราะไม่มีความรู้ที่เพียงพอ รวมถึงการได้รับความรู้จากผู้ที่มีความรู้ไม่ถูกต้องทำให้เสียเวลาในการต่อสู้คดี ต้องชำระค่าภาษีอากรจนครบถ้วน และอาจต้องเสียค่าปรับฐานหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรตลอดจนถูกนำรายชื่อเข้าสู่บัญชีที่ต้องเฝ้าระวังของกรมศุลกากร

            ดังนั้น เพื่อทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ในงานศุลกากรอย่างถูกต้อง สามารถประสานงานกับกรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตีความขององค์การศุลกากรโลก และสามารถใช้อัตราอากรที่ถูกต้อง รวมทั้งทราบว่าสินค้าประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นอากร ได้รับลดหย่อนอากร หรือได้รับชดเชยอากร รู้ถึงแนวทางการการสำแดงพิกัดศุลกากร การบริหารความเสี่ยงพิกัดศุลกากรจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี(Technology Development) นวัตกรรมสินค้า (innovation product ) ทราบเทคนิคการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงโต้แย้งพิกัดกับศุลกากรทราบเทคนิคการอุทธรณ์ปัญหาพิกัดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร และการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า แนวทางเบื้องต้นกำหนดให้กรมศุลกากรดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง  การขอคำร้องขอสอบถามพิกัดศุลกากรล่วงหน้าและการกรอกฟอร์มที่ถูกต้องอาทิเช่นการกรอกแบบคำร้องขอให้จำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า แจ้งผลการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ยกคำร้องขอให้จำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า  แบบคำร้องขอให้ทบทวนการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ได้อย่างถูกต้อง Update การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2012 (HS 2012) เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะคดีอีกด้วย...

+++หัวข้อสัมมนาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ +++

  9.00น.-10.30น. กฎหมายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร Harmonized Systems ของประเทศไทยทั้งนำด้านเข้า-ส่งออก(1.30 ชม.)

·           Update พระราชกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์2012 พิกัดศุลกากรอาเซียน และกฎหมาย อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) รวมทั้งพัฒนาการที่พึงรู้

·           พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพิกัดอัตราอากรขาเข้าปี 2556

·           ภาพรวมพิกัดศุลกากรสำหรับอาเซียน (AHTN) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ การเตรีความพร้อมของผู้ประ กอบการนำเข้า-ส่งออกยา เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

·           หลักเกณฑ์การตีความของกรมศุลกากรในการกำหนดพิกัดเพื่อคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

10.45น. -  12.15น. การเตรียมความพร้อมของผู้ประ กอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)1.30 ชั่วโมง(1.30 ชม.)

·         ภาพรวมพิกัดศุลกากรสำหรับอาเซียน (AHTN) ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดที่สำคัญ

·         ความแตกต่างและความเชื่อมโยงระหว่างระบบพิกัดสากลขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์ของอาเซียน

·         ความ แตกต่างระบบพิกัดขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน ข้อผูกพันระหว่าง WCO กรมศุลกากรและผู้ประกอบการไทยในกรณีการตีความพิกัดศุลกากรโดย WCO

·         การเข้าร่วม AEC ส่งผลกับการใช้พิกัดศุลกากรอาเซียนอย่างไร และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนำเข้า ยา เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด

·         ทางแก้ เมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกัน ณ ประเทศปลายทาง

·         ทางออก หากผู้ประกอบการไทยต้องการเสนอปรับปรุงแก้ไขพิกัดฮาร์โมไนซ์ หรือฮาร์โมไนซ์อาเซียน

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชม.)

13.30น.-15.00 น. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง (1.30 ชม.)

ศึลักณฑ์การตีควาของ กศุลกานการนดพิกัพื่อำนวณภาษี ช่

·           การตรวจสอบความถูกต้องด้วยการใช้คำอธิบายพิกัด (E.N.) และเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยพิกัดที่ WCO พัฒนาขึ้นชนิดอื่นๆ

·           ลักณฑ์ ชื่อหมวด ตอน และตย่อย

·           ลักณฑ์ ที่ยัประรืดแ

·           ลักณฑ์ กาตีเภทด้ตั้งแต่สระเภท

·           ลักณฑ์ กาตีขออาจด้นพิกั

·           ลักณฑ์ การตีามภาชนะบจุภัฑ์กัเจตนขายร่วมกั

·           ระเบียบของการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

·           ประโยชน์จากการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

·           โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร และการค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมศุลกากร

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

15.15น.-16.45 น. กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างองค์การศุลกากรโลกและแนวทางการขออุธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ถูกต้อง (1.30 ชม.)

องค์การศุลกากรโลก

·      กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างองค์การศุลกากรโลกและแนวทางการขออุธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ถูกต้อง

·      เข้าถึงคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก

·      ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการจำแนกพิกัดฯ และการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การศุลกากรโลก

กรมศุลกากร

·      การสอบถามคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรล่วงหน้า  (Pre-Classification Ruling System)

·      การค้นหาอัตราอากรในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร

·      Case จากคำวินิจฉัยพิกัดของ WCO จากอดีตถึงปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูล

·      ถามตอบปัญหาแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

พิเศษ !!  สมัครสัมมนาและชำระภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ชำระเพียง 4,500 บาท (ก่อน VAT)

          สมัครสัมมนา 2 ท่านได้รับส่วนลดทันที 500 บาทต่อท่านจากราคา(ก่อน VAT)

สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทต่อท่าน จากราคา(ก่อน VAT)

                                (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

สัมมนาวันที่ 24 สิงหาคม 2556

ราคาปกติต่อ 1 ท่าน

ชำระภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2556

สมัคร2ท่านได้รับส่วนลด 500 บ.ต่อท่าน

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

350

315

280

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

(150)

(135)

(120)

ยอดชำระสุทธิ

5,200

4,680

4,160

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328,

Fax: 02-248-4349/02-2486586  Email: register@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com 

Websitehttp://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
"
mailto:maildeletesplendidsessions@gmail.com "we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่"
 mailto:maildeletesplendidsessions@gmail.comทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

  

--

 SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

 186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.Bangkok Thailand 10400

  Tel. 02 2488457/02-2484349  Fax.02 2488456/02-2483098

Mobile. 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. Goong2306@gmail.comEmail 2. tax.labor.law@gmail.com

Website. www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น