วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ 29 ส.ค 56 เรื่อง : ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทนค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษที่ นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ประจำปี 2556 (069)

 

 

รียน:ฝ่ายบุคคล/ผจก.ฝ่ายบุคคล

 

พิเศษ !!  สมัครและชำระภายในวันที่  23 สิงหาคม 2556 อยู่ที่ท่านละ 4,500 บาท ก่อน VAT

                สมัคร 2 ท่านลดทันที 500 บาท ลดเหลือ (4,000)ก่อน VAT

               สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาท  จากราคา(4,500)ก่อน VAT

               (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

**********************************************

สัมมนาเรื่อง:

ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษที่ นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ประจำปี 2556

บรรยายภาษาไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

ณ. The Emerald Hotel Bangkok

เวลา 09.00 น. 17.00 น.

++ วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ++
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงา
สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย
และ
 Master Degree of  Laws ด้านกฎหมายแรงงาน
และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน จาก
 University of London ประเทศอังกฤษ 

++ ภาพรวมสัมมนา ++

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการจ้างคน เข้ามาเป็นลูกจ้างโดยตรงของกิจการ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญปัญหาแรงงาน เพื่อแสดงประสิทธิภาพ ในการทำกำไรที่สูงขึ้น เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ ในการจ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่พนักงานประจำ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อต้องมีการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิด ในปัญหาต่างๆ ดังนั้น เจ้าของกิจการ หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จึงควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยเน้นปัญหาการว่าจ้างแรงงานและการทำสัญญาเลิกจ้างแรงงาน การทำสัญญาการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของค่าจ้างอาทิเช่นค่าทำงานในวันหยุด รวมถึงหน้าที่ของนายจ้างไปจนถึงสิทธิของลูกจ้าง  การออกหนังสือเตือนเมื่อลูกจากกระทำผิด สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ การทดลองงานของลูกจ้าง

         การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่ถูกต้อง อีกทั้งยังรู้ถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ชอบด้วยกฎหมาย  การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ ในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เข้าใจถึงประเด็นปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อัพเดทประเด็นร้อน เนื้อหาดี ที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในกิจการของท่านได้

   ++ หัวข้อการบรรยายสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ++

09.00น.-10.30น. ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงานตามกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้  (1.30 ชั่วโมง)           

·      ความหมายของค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานที่ควรรู้

·       ค่าจ้าง กับ เงินที่ใช้จ้าง แตกต่างกันอย่างไร

·      ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่ากะ ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าบริการถือเป็นค่าจ้างได้หรือไม่

·      การจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือไม่

·      หลักการคำนวณค่าจ้างรายวัน รายเดือน หรือตามผลงาน  คิดอย่างไร และมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)        

10.45น.-12.15น. ปัญหาการทำงานล่วงเวลา ล่วงเวลาในวันหยุด การจ่ายค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ ( 1.30 ชั่วโมง)

·      ความหมาย และ หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและสิทธิของลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลามีอะไรบ้าง

·      ลูกจ้างประเภทใดห้ามทำงานล่วงเวลาและลูกจ้างประเภทใดสามารถสามารถทำงานล่วงเวลาได้

·      กรณีการจ่ายค่าล่วงเวลา  ล่วงเวลาในวันหยุด จ่ายอย่างไร เหมาจ่ายได้หรือไม่  ใช้อัตราใดในการคำนวณอย่างไร

·      สามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุดสามารถให้หยุดวันอื่นแทนได้หรือไม่(โดยไม่ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดได้หรือไม่)

·      ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษแตกต่างกันอย่างไร

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชั่วโมง)

13.30น.-15.00 น. เลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามหลักกฎหมายแรงงาน (1.30 ชั่วโมง)

·      การบอกเลิกจ้างที่ต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

o   ทั้งกรณีลูกจ้างประจำ

o   ลูกจ้างทดลองงาน

·      กรณีการเลิกจ้างใดบ้างที่นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ

·      กรณีนายจ้างหยุดกิจการ หรือ หยุดกิจการชั่วคราวนายจ้างมีภาระหน้าที่ใดบ้างกับลูกจ้าง

·      นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างในอัตรา 75% กรณีปิดกิจการในเหตุสุดวิสัย(เกิดอุทกภัย )ได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายแรงงาน

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

15.15น.-16.45 น.  UPDATE ทุกกรณีลูกจ้างเกษียณอายุพร้อมUpdate กฎหมายใหม่ประจำปี 2556 (1.30 ชั่วโมง)

·      กรณีลูกจ้างเกษียณอายุจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่

·      กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร

·      กรณีเสียชีวิตหลังจากจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุนายจ้างควรปฏิบัติอย่างไร

·      UPDATE กฎหมายแรงงานใหม่และ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี ๒๕๕๖

·      ถาม ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากร

 

พิเศษ !!  สมัครและชำระภายในวันที่  23 สิงหาคม 2556 อยู่ที่ท่านละ 4,500 บาท ก่อน VAT

                สมัคร 2 ท่านลดทันที 500 บาท ลดเหลือ (4,000)ก่อน VAT

               สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาท  จากราคา(4,500)ก่อน VAT

               (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

สัมมนาวันที่ 29 สิงหาคม 56

 

(ราคาสำหรับ:1ท่าน)

 

ชำภายในวันที่:

23 ส.ค 56)

สมัคร 2 ท่านลดทันที

( 500 บาทต่อท่าน)

(ค่าอบรมสัมมนา)

5,000

4,500

4,000

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

350

315

280

(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

(150)

(135)

(120)

Total Paid (ยอดสุทธิ)

5,200

4,680

4,160

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098(hotline) MB:085-8209000,081-2567328 Fax: 02-248-4349/022486586
Email: register@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
maildeletesplendidsessions@gmail.com"we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่"
maildeletesplendidsessions@gmail.com"ทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์


 

Thank you very much

 SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

 186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.Bangkok Thailand 10400

 Tel.       : 02-2488457/02-2483098  

Fax.       : 02- 2484349/02-2486586

Mobile.  : 0858209000 OR 081-2567328

Email 1. : register@splendidsessions.com

Email 2. : tax.labor.law@gmail.com

Website.: www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น