วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง : UPDATE กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมทั้งนายจ้างและลูกจ้างประจำปี ๒๕๕๖ (069)

 

 

รียน:ฝ่ายบุคคล/ผจก.ฝ่ายบุคคล

 

พิเศษ !!             สมัครและชำระภายในวันพที่ 7กันยายน 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท ต่อท่าน จากราคาก่อน VAT

สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 10 %ก่อน (จากยอด 4,500 ก่อน VAT)

(สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

********************************************************************

พมมนาเรื่อง:

UPDATE กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน

ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมทั้งนายจ้างและลูกจ้างประจำปี ๒๕๕๖

บรรยายภาษาไทย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

ณ. โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ๑๗.๐๐ น.

** วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ****

อาจารย์ อดิศักดิ์ โกมุข

ผู้ชำนาญการด้านกฎหมายแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

++ ภาพรวมสัมมนา ++

กฎหมายแรงงาน  เป็นกฎหมายพื้นฐานที่นายจ้างและลูกจ้างและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้การว่าจ้างแรงงานเป็นไปอย่างดี

และหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือจากการที่มิไม่ได้ศึกษาหรือทำความเข้าใจกฎหมายอย่างถ่องแท้โดย

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้สมารถวางแผนกำลังคน

ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้สามารถเข้าใจประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยุติธรรม เพื่อลดช่องว่าง หรือความขัดแจ้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

** หัวข้อสัมมนาวันที่ 14 กันยายน 2556 โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา  กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น.  17.00 น. **

09.00น.-10.30น. UPDATE ประเด็นปัญหาข้อบังคับการทำงานที่มักกระทำผิด (1.30 ชั่วโมง)

Ø  UPDATE พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๐๘

Ø  ความสำคัญของการมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

Ø  ประโยชน์ที่นายจ้างพึงได้รับในการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีอะไรบ้าง

Ø  ประกาศที่ใช้บังคับลูกจ้างควรมีหรือไม่ อย่างไรและการปิดประกาศที่ถูกต้องต้องปิดสถานที่ใด

Ø  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานควรเขียน และควรแก้ไข ข้อบังคับฯ ที่ประกาศใช้แล้วต้องใช้บังคับนานเท่าไร

10.30น. - 10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

10.45น.-12.15น.หลักเกณฑ์สำคัญต้องระบุในข้อบังคับการทำงานที่นายจ้างต้องรู้ (1.30 ชั่วโมง)

Ø  สิ่งสำคัญที่ต้องระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ควรมีสาระอย่างไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้าง

Ø  นายจ้างจะทำการแก้ไขข้อบังคับฯ ให้มีผลใช้กับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างเก่าที่เข้ามาก่อนได้อย่างไร

Ø  นายจ้างจะแก้ไขข้อบังคับฯฝ่ายเดียว ที่มีผลเป็นโทษต่อลูกจ้าง แต่ให้มีผลใช้บังคับได้โดยชอบ กระทำได้ด้วยวิธีใด พร้อมยกคำพิพากษาฎีกาประกอบ

Ø  ข้อสงวนสิทธิของฝ่ายนายจ้างในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ เหตุใดศาลฎีกาจึงไม่ยอมให้กระทำได้ตามต้องการ

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชั่วโมง)

13.30น.-15.00 น. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันเวลาทำงาน วันหยุด วันลาที่ชอบด้วยกฎหมาย (1.30 ชั่วโมง)

Ø  วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

Ø  วันหยุด วันลา และหลักเกณฑ์การหยุดการลาที่ถูกต้อง

Ø  หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงาน ในวันหยุด

Ø  วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

Ø  วินัยและโทษทางวินัยที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องรู้

Ø  ถ้าไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่ายนายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่

Ø  ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษกรณี ถูกเลิกจ้างที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

15.00น.  15.15น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

15.15น.-16.45 น. ถาม  ตอบปัญหาข้อสงสัยกับวิทยากรผู้บรรยาย  (1.30 ชั่วโมง)

Ø  ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับในการทำงานมีอย่างไร

Ø  ถาม  ตอบปัญหาข้อสงสัย

 

พิเศษ !!             สมัครและชำระภายในวันที่ 7กันยายน 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท ต่อท่าน จากราคาก่อน VAT

สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 10 %ก่อน (จากยอด 4,500 ก่อน VAT)

(สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

อบรมสัมมนา

วันที่ 14 ก.ย 2556

 

ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 7ก.ย 2556

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500บาท

ต่อท่าน

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

350

315

280

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(150)

(135)

(120)

ยอดสุทธิ

5,200

4,680

4,160

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2486586
Email: register@splendidsessions.comORtax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
" maildeletesplendidsessions@gmail.com"we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่" maildeletesplendidsessions@gmail.com" ทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

 

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

Thank you very much

186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

Tel.     : 02 2488457/02-2483098

Fax.     : 02-2484349/02-2486586

Mobile. : 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. Register@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website: http://www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น