วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง : ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมUpdate กฎหมายใหม่ของกรมสรรพากรประจำปี ๒๕๕๖ (069)

 

 

พิเศษ !!   สมัครและชำระภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

               สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลือท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

               สมาชิกหอการค้าไทยลดทันที 500 บาท  เหลือท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

   ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น อยู่ที่ท่านละ  (3,500)ก่อน VAT

                                (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

**ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน** 

เรียน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(หากท่านเห็นว่าอีเมล์นี้เป็นประโยชน์ กรุณาส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง)

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

**********************************************

หลักสูตรเรื่อง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

พร้อมUpdate กฎหมายใหม่ของกรมสรรพากรประจำปี ๒๕๕๖

บรรยาย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาฯกรุงเทพฯ

**วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ***

ผู้ชำนาญการพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากร

สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

++ ภาพรวมสัมมนา ++

                       ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างทำของ    ค่าเช่า  ค่าโฆษณา  ค่าบริหาร จัดการ ค่าสิทธิ ไปต่างประเทศ รวมทั้งจ่ายในประเทศไทยด้วย มักจะเกิดปัญหาและมีข้อผิดพลาดเสมอ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาก็คือ บริษัทต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารควรจะทราบถึงหลักการและเงื่อนไขต่างๆในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ถูกต้องและตรงประเด็น พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาครัฐบาลในส่วนงานของกรมสรรพากร การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง"ภาษีเงินได้นิติบุคคล" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รู้ถึงหลักความเป็นจริงก่อนใคร ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถูกต้องตรงกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สอบถามข้อสงสัย

ซึ่ง ทางบริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่วิทยากรจะนำมาแชร์จะช่วยให้ผู้รับฟัง การสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ต้องกลัวมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกต่อไป

 

***หัวข้อการบรรยายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ***

09.00น.-10.30น. UPDATE  สิทธิประโยชน์ข้อบังคับและประเด็นปัญหาที่สรรพากรมักตรวจสอบ(1.30 ชั่วโมง)

Update สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับทางภาษีเงินได้นิติบุคคล

o   ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและโทษที่ได้รับเมื่อผู้ประกอบการกระทำผิด      

o   ทุกประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้และประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ

 ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้

o   การรับรู้รายได้กรณีเจ้าหนี้ไม่เรียกเก็บเงิน                                             รายได้จากการขายและการให้บริการที่ต่ำกว่าราคาตลาด

o   รายได้จากการเช่าทรัพย์สินและขายอสังหาริมทรัพย์                            รายได้จากเงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรและรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้

o   เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นมีอะไรบ้าง                                                       รายได้ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี            

o    การแยกรายการรายได้ในแบบ ภงด 50

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

10.45น.-12.15น. ประเด็นปัญหาภาษีรายจ่ายที่มักเข้าใจผิด(1.30 ชั่วโมง)

ประเด็นปัญหาด้านรายจ่าย

o   การจำหน่ายหนี้สูญ การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอและดอกเบี้ยจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

o   รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ กรณีขายทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักรสามารถยกเว้นภาษีได้หรือไม่ รายจ่ายส่วนตัว ค่ารับรองให้โดยเสน่หา

o   รายจ่ายสงเสริมการขายและการออกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงิน

o   รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ และรายจ่ายที่ไม่ได้ลงรายการในบัญชี

o   รายจ่ายการบริการ บริจาคและรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ควรรู้และทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร

o   หลักเกณฑ์ใหม่ค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างที่จะหักรายจ่าย 2 เท่า

o   รายจ่ายค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร ค่าห้องสัมมนา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

o   รายจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคารหรือบริษัทนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยจ่ายให้บริษัทในเครือ  และ การจ่ายเงินปันผล

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชั่วโมง)     

13.30น.-15.00 น. วิธีการยื่นแบบ การชำระภาษีและการพิสูจน์เอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง (1.30 ชั่วโมง)

o   ทุกประเด็นปัญหาด้านทรัพย์สินและหนี้สินที่ฝ่ายบัญชีต้องรู้

o   ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและการด้อยค่าของทรัพย์สิน การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี                   

o   ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืม

o   ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษีและการพิสูจน์เอกสารหลักฐานทางบัญชี

o   การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและการนำส่งภาษีและการยื่นแบบภาษีที่ถูกต้อง

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

15.15น.-16.45 น.  Update อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่ของกรมสรรพากร(1.30 ชั่วโมง)

o   ทำความเข้าใจกับมาตรการตรวจสอบภาษี วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย

o   Updateข้อกำหนดและข้อหารือและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในขณะที่ถูกสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

o   อัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่กรมสรรพากร ประจำปี 2556                                      

o   ถาม ตอบปัญหาข้อสงสัยกับวิทยากรผู้บรรยาย

16.45น.-17.15 น.  คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ทำบัญชี(1.30 ชั่วโมง)

    

อบรมสัมมนา

วันที่ 21 พ.ย 2556

ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 16 พ.ย 2556

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500 บ.

ต่อท่าน

 

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

350

315

280

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(150)

(135)

(120)

 

ยอดสุทธิ

5,200

4,680

4,160

 

 

   

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2486586
Email: info@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
maildeletesplendidsessions@gmail.com "
we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่maildeletesplendidsessions@gmail.comทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

 

 

ขอแสดงความนับถือ

เอริษา(0812567328)

 

**ขออภัยหากอีเมลนี้รบกวนท่าน**

 

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

 186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

 Tel. 02 2488457/02-2483098  

Fax.02 2486586/02-2484349

Mobile. 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. info@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website. www.splendidsessions.com

Tax id: 010 555 010 4741

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น