วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง : ประเด็นปัญหาข้อควรระวังพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฮาร์โมไนซ์อาเซียนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อาหารและเครื่องดื่มของไทยที่ผู้ประกอบการต้องรู้ (069)

 

 

พิเศษ !!   สมัครและชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลื่อท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

  สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทต่อท่าน จากราคา(4500 ก่อน VAT)

              ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น อยู่ที่ท่านละ  (3,500)ก่อน VAT

                       (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

      

เรียน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

******************************************

หลักสูตรเรื่อง ประเด็นปัญหาข้อควรระวังพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์

ฮาร์โมไนซ์อาเซียนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อาหารและเครื่องดื่มของไทย

ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

บรรยาย (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ) 

เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

** วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ**

อาจารย์ กิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญชาญเฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ

สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

 

   ++ ภาพรวมสัมมนา ++

ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก อาหารและเครื่องดื่มของไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะเสียภาษีให้น้อย ที่สุด แต่ต้องการเสียภาษีให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ต้องมีปัญหาการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรซึ่งอาจเกิดจากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่เข้าใจเกี่ยวกับพิกัดอัตราอากรอย่างถ่องแท้ทำให้ผู้ประกอบการ ประสพปัญหาเรื่องการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากร การ แจ้งและตีความพิกัดอัตราศุลกากรที่ผิดประเภท การใช้สิทธิพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเพราะไม่มีความรู้ที่เพียงพอ รวมถึงการได้รับความรู้จากผู้ที่มีความรู้ไม่ถูกต้องทำให้เสียเวลาในการต่อสู้คดี ต้องชำระค่าภาษีอากรจนครบถ้วน และอาจต้องเสียค่าปรับฐานหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรตลอดจนถูกนำรายชื่อเข้าสู่บัญชีที่ต้องเฝ้าระวังของกรมศุลกากร

            ดังนั้น เพื่อทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ในงานศุลกากรอย่างถูกต้อง สามารถประสานงานกับกรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตีความขององค์การศุลกากรโลก และสามารถใช้อัตราอากรที่ถูกต้อง รวมทั้งทราบว่าสินค้าประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นอากร ได้รับลดหย่อนอากร รู้ถึงแนวทางการการสำแดงพิกัดศุลกากร การบริหารความเสี่ยงพิกัดศุลกากรจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี(Technology Development) นวัตกรรมสินค้า (innovation product ) ทราบเทคนิคการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงโต้แย้งพิกัดกับศุลกากรทราบเทคนิคการอุทธรณ์ปัญหาพิกัดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร และการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า แนวทางเบื้องต้นกำหนดให้กรมศุลกากรดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง  การขอคำร้องขอสอบถามพิกัดศุลกากรล่วงหน้าและการกรอกฟอร์มที่ถูกต้องอาทิเช่นการกรอกแบบคำร้องขอให้จำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า แจ้งผลการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ยกคำร้องขอให้จำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า  แบบคำร้องขอให้ทบทวนการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ได้อย่างถูกต้อง Update การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2012 (HS 2012) เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะคดีอีกด้วย...

+++หัวข้อสัมมนาวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖ +++

9.00น.-10.30น. กฎหมายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร Harmonized Systems ของประเทศไทยทั้งนำด้านเข้า-ส่งออก(1.30 ชม.)

o    Update พระราชกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์2012 พิกัดศุลกากรอาเซียน และกฎหมาย อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) รวมทั้งพัฒนาการที่พึงรู้

o    พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพิกัดอัตราอากรขาเข้าปี 2556

o    ภาพรวมพิกัดศุลกากรสำหรับอาเซียน (AHTN) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ การเตรียมความพร้อมของผู้ประ กอบการนำเข้า-ส่งออก อาหารและเครื่องดื่มของไทยเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

o    หลักเกณฑ์การตีความของกรมศุลกากรในการกำหนดพิกัดเพื่อคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

10.45น. -  12.15น. การเตรียมความพร้อมของผู้ประ กอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)1.30 ชั่วโมง(1.30 ชม.)

o    ภาพรวมพิกัดศุลกากรสำหรับอาเซียน (AHTN) ในกลุ่มอุตสาหกรรมนำเข้า-ส่งออก อาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญ

o    ความแตกต่างและความเชื่อมโยงระหว่างระบบพิกัดสากลขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์ของอาเซียน

o    ความ แตกต่างระบบพิกัดขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน ข้อผูกพันระหว่าง WCO กรมศุลกากรและผู้ประกอบการไทยในกรณีการตีความพิกัดศุลกากรโดย WCO

o    การเข้าร่วม AEC ส่งผลกับการใช้พิกัดศุลกากรอาเซียนอย่างไร และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก อาหารและเครื่องดื่มของไทยทางแก้ เมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกัน ณ ประเทศปลายทาง

o    ทางออก หากผู้ประกอบการไทยต้องการเสนอปรับปรุงแก้ไขพิกัดฮาร์โมไนซ์ หรือฮาร์โมไนซ์อาเซียน

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชม.)

13.30น.-15.00 น. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง (1.30 ชม.)

ศึลักณฑ์การตีควาของ กศุลกา นการนดพิกัพื่อำนวณภาษี ช่

o    การตรวจสอบความถูกต้องด้วยการใช้คำอธิบายพิกัด (E.N.) และเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยพิกัดที่ WCO พัฒนาขึ้นชนิดอื่นๆ

o    ลักณฑ์ ชื่อหมวด ตอน และตย่อย

o    ลักณฑ์ ที่ยัประรืดแ

o    ลักณฑ์ กาตีเภทด้ตั้งแต่สระเภท

o    ลักณฑ์ กาตีขออาจด้นพิกั

o    ลักณฑ์ การตีามภาชนะบจุภัฑ์กัเจตนขายร่วมกั

o    ระเบียบของการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

o    ประโยชน์จากการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

o    โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร และการค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมศุลกากร

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

15.15น.-16.45 น. กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างองค์การศุลกากรโลกและแนวทางการขออุธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ถูกต้อง (1.30 ชม.)

องค์การศุลกากรโลก

o    กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างองค์การศุลกากรโลกและแนวทางการขออุธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ถูกต้อง

o    เข้าถึงคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก

o    ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการจำแนกพิกัดฯ และการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การศุลกากรโลก

กรมศุลกากร

o    การสอบถามคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรล่วงหน้า  (Pre-Classification Ruling System)

o    การค้นหาอัตราอากรในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร

o    Case จากคำวินิจฉัยพิกัดของ WCO จากอดีตถึงปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูล

o    ถามตอบปัญหาแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

พิเศษ !!             สมัครและชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลื่อท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทต่อท่าน จากราคา(4500 ก่อน VAT)

              ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น อยู่ที่ท่านละ  (3,500)ก่อน VAT

                        (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

อบรมสัมมนา

วันที่ 26 ต.ค 56

ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 21 ตุลาคม56

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500 บ.

ต่อท่าน

ราคาสมาชิก

บจก.สเพลนดิด

ต่อท่าน

 

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

3,500

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

350

315

280

245

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(150)

(135)

(120)

(105)

 

ยอดสุทธิ

5,200

4,680

4,160

3,640

 

 

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2486586
Email: info@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
" maildeletesplendidsessions@gmail.com"we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่" maildeletesplendidsessions@gmail.com" ทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

 

 สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

**ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน**

 ขอแสดงความนับถือ

เอริษา(0812567328)

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

Thank you very much

186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

Tel.     : 02 2488457/02-2483098

Fax.     : 02-2484349/02-2486586

Mobile. : 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. info@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website: http://www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น