วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง : เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มักกระทำผิดและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้ (069)

 

 

พิเศษ !!   สมัครและชำระภายในวันที่ 21 กันยายน 2556ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 10% จากราคา(4,000)ก่อน VAT

              ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น อยู่ที่ท่านละ  (3,500)ก่อน VAT

                       (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

             

รียน:ฝ่ายบุคคล/ผจก.ฝ่ายบุคคล

 

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

สัมมนาเรื่อง:

เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มักกระทำผิดและ

เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้

(หลักสูตรสามารเก็บชั่วโมง CPD ได้ เป็นชั่วโมง อื่นๆ (๖.๓๐ ชม.)

บรรยายภาษาไทย วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ณ. โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ๑๗.๐๐ น.

                                  ** วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ **

อาจารย์ ธงชัย ยางงาม

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษด้านกฎหมาย ภาษีสรรพากร

สำนักกฎหมาย  กรมสรรพากร

 

   ++ ภาพรวมสัมมนา ++

ปัจจุบันผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย ยังคงปฏิบัติ เกี่ยว กับการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างทำของ ค่าเช่า  ค่าโฆษณา  ค่าบริหารจัดการ ค่าสิทธิ ไปต่างประเทศ รวมทั้งจ่ายในประเทศไทยด้วย

มักจะเกิดปัญหาและมีข้อผิดพลาดเสมอ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาก็คือบริษัทต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารควรจะทราบถึงหลักการและเงื่อนไขต่างๆในส่วนของภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง

และตรงประเด็น พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาค รัฐบาลในส่วนงานของกรมสรรพากร การจัดอบรมสัมมนาเรื่อ

"เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มักกระทำผิดและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้"

 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รู้ถึงหลักความเป็นจริงก่อนใคร ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตรงกัน

ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ การได้สอบถามข้อสงสัย 

จากวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องของภาษี หัก ณ ที่จ่ายอีกด้วยซึ่งทางบริษัทฯ สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่วิทยากรจะนำมาแชร์จะช่วยให้ผู้รับฟังการสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้เป็นอย่างดี

สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ต้องกลัวมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกต่อไป

 

หัวข้อสัมมนาวันที่ 27 กันยายน 2556 โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา  กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น.  17.00 น.      

09.00น.-10.30น. หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ถูกต้อง (1.30 ชม.)

Ø  หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  ค่าขนส่ง ค่าบริการที่ถูกต้อง

Ø  หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนอย่างไร  ต้องนำโบนัส และค่าล่วงเวลามารวมด้วยหรือไม่

Ø  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากประโยชน์เพิ่มพนักงานหรือไม่ เช่นการได้พักฟรี อาหารฟรี โทรศัพท์ฟรีและต้องหักอย่างไร

Ø  กรณีนายจ้างออกภาษีให้จะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ  ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธิ์ ดอกเบี้ย  เงินปันผล

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

10.45น.-12.15น. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายใน  กรณีซื้อสินค้า ค่าตอบแทน การเช่าทรัพย์สินที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสรรพากร(1.30 ชม)

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการซื้อสินค้าหรือ การชำระค่าบริการที่มีค่าสิทธิ แฝงอยู่

Ø  กรณีค่าจ้างพัฒนา software  หากลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง หรือลิขสิทธิ์เป็นของผู้รับจ้างพัฒนาต้องหักภาษีอย่างไร

Ø  การจ่ายเงินค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่แยกสัญญาค่าวัสดุก่อสร้างกับสัญญาค่าแรงก่อสร้าง หักภาษีอย่างไร

Ø  การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคารหรือบริษัทนิติบุคคลอื่น  การจ่ายเงินปันผล

Ø   จ่ายค่าลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร หรือค่าเครื่องหมายการค้า ,ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์,คอมพิวเตอร์ จ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก อพาร์ตเม้นต์

Ø  ค่าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมจะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

Ø  การให้เช่าทรัพย์สิน กรณี

·       การหักภาษีจากเงินมัดจำ

·       เช่าคลังสินค้าเป็นการเช่าหรือการบริการรับฝากสินค้า และหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

·       การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีค่าจ้างทำป้ายและค่าเช่าป้าย หากใบเสร็จไม่ได้แยกค่าเช่าป้ายโฆษณา กับค่าจ้างทำป้าย ออกจากกัน

·       การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการให้เช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้า      

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชม.)

13.30น.-15.00น. ความแตกต่างของเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีส่งเสริมการขาย และ เงินได้จากการรับเหมา ที่บัญชีควรรู้ ๒๐๑๓(1.30 ชม.)

Ø  ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40 (2) (6) (8) และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

·       ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้า กับการรับจ้างทำของ เช่น การสร้างห้องเย็นในธุรกิจอาหาร

·       ความแตกต่างระหว่างขนส่งกับการเช่ารถ

·       การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ารักษาพยาบาล เช่น จ่ายให้หมอ หรือจ่ายให้กับโรงพยาบาล

·       ความแตกต่างระหว่างการขนส่งและการบริการ
-
  ค่าตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 
-
  การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่งสาธารณะ

Ø  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย

·       กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การส่งเสริมการขาย

·       การจ่ายค่าสื่อโฆษณาผ่านagencyโดยใบเสร็จไม่ได้แยกค่าบริการกับค่าโฆษณา

Ø  ภาษี หัก ณ ที่จ่ายของเงินได้จากการรับเหมา

·       ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40 (2) และ 40 (7)

·       กรณีจ่ายเงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย

·       การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีแยกสัญญาซื้อขาย กับ สัญญาให้บริการ หรือกรณีสัญญาแยกมูลค่าของสินค้า กับมูลค่าของบริการ

Ø  การหักภาษีการจ่ายค่าบริการต่างๆและการจ่ายให้นักแสดงสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างไร หักในอัตราใด

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)                

15.15น.-16.45 น. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้จากกิจการพาณิชย์และเรียนรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหากรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลาที่ถูกต้อง(1.30 ชม.)

Ø  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี เงินได้จากกิจการพาณิชย์

·     ซื้อสินค้าโดยมีบริการติดตั้งหรือมีการให้บริการพร้อมจัดหาสินค้า ให้จะหักภาษีอย่างไร

·     กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันวินาศภัย

·     ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา

Ø  ปัญหาในการปฏิบัติ

·     กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ หรือผู้รับเงินไม่ยอมให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

·     กรณีออกภาษีแทนผู้รับเงิน  

·     กรณีออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ผิด / หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดอัตรา

·     กรณีการยื่นแบบหัก ณ ที่จ่ายเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบจะแก้ไขอย่างไร

·     กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน ต้องคำนวณภาษีอย่างไรและออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

·     หัก ณ ที่จ่ายนำส่งแล้วแต่มีการยกเลิกสัญญาการบริการ จะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

Ø  หลักเกณฑ์การหัก ณ ที่จ่าย ค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างที่จะหักรายจ่าย 2เท่าต้องทำอย่างไร

Ø  กรณีผู้ทำบัญชีเสียภาษีไม่ถูกต้อง ใช้ใบกำกับภาษีปลอม ทำรายงานไม่ถูกต้อง มีโทษเช่นไรบ้าง

Ø  บทลงโทษของผู้จ่ายที่ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย

Ø  Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีและประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพากร ประจำปี 2556

ถาม  ตอบปัญหาข้อสงสัยกับวิทยากรผู้บรรยาย

พิเศษ !!   สมัครและชำระภายในวันที่ 21 กันยายน 2556ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

              สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 10% จากราคา(4,000)ก่อน VAT

              ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น อยู่ที่ท่านละ  (3,500)ก่อน VAT

                       (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

อบรมสัมมนา

วันที่ 27 กันยายน 56

 

 ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 21กันยายน 56

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500 บ.

ต่อท่าน

ราคาสมาชิก

บจก.สเพลนดิด

ต่อท่าน

 

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

3,500

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

350

315

280

245

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(150)

(135)

(120)

(105)

 

ยอดสุทธิ

5,200

4,680

4,160

3,640

 

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2486586
Email: register@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
" maildeletesplendidsessions@gmail.com"we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่" maildeletesplendidsessions@gmail.com" ทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

 

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

Thank you very much

186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

Tel.     : 02 2488457/02-2483098

Fax.     : 02-2484349/02-2486586

Mobile. : 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. Register@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website: http://www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น