วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง : 2013 กฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างงานและผลกระทบที่มีต่อนายจ้าง และ ลูกจ้างในประเทศไทย (069)

 

 

 พิเศษ !!  สมัครสัมมนาและชำระภายในวันที่ 14 กันยายน 2556ชำระเพียง 4,500 บาท (ก่อน VAT)

             สมัครสัมมนา 2 ท่านได้รับส่วนลดทันที 500 บาทต่อท่านจากราคา(4,500 บาทก่อน VAT)

             สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทต่อท่าน จากราคา(4,500 บาทก่อน VAT)

                          

 

 

  

              (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

รียน:ฝ่ายบุคคล/ผจก.ฝ่ายบุคคล

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

**********************************************

หลักสูตรเรื่อง : 2013 กฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างงานและผลกระทบที่มีต่อ

นายจ้าง และ ลูกจ้างในประเทศไทย

 LABOUR LAW IN THAILAND 2013 TERMINATIN OF EMPLOYEE)

** วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ**

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

สามารอธิบายได้ตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

 มีประสบการบรรยายมากว่า 25 ปี

บรรยาย วันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๕๖ เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาฯกรุงเทพฯ

++ ภาพรวมสัมมนา ++

  ประเทศไทยในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการจ้างคน เข้ามาเป็นลูกจ้างโดยตรงของกิจการ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญปัญหาแรงงาน อีกทั้งยังมีปัญหาการเรียกร้องนัดหยุดงาน เพื่อแสดงประสิทธิภาพ ในการทำกำไรที่สูงขึ้น เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ ในการจ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่พนักงานประจำ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อต้องมีการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิด ในปัญหาต่างๆ ดังนั้น เจ้าของกิจการ หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จึงควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยเน้นปัญหาการว่าจ้างแรงงานและการทำสัญญาเลิกจ้างแรงงาน การทำสัญญาการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของค่าจ้างอาทิเช่นค่าทำงานในวันหยุด รวมถึงหน้าที่ของนายจ้างไปจนถึงสิทธิของลูกจ้าง  การออกหนังสือเตือนเมื่อลูกจากกระทำผิด สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ การทดลองงานของลูกจ้าง

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการทำสัญญาจ้างสัญญาเลิกจ้างแรงงาน การออกหนังสือเตือนเมื่อลูกจ้างกระทำผิด อีกทั้งยังรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของลูกจ้าง สัญญาสวัสดิการต่างๆที่ชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เข้าใจถึงประเด็นปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน   อัพเดทประเด็นร้อน เนื้อหาดี ที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน ที่สำคัญยังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในกิจการของท่านได้

 09.00น.-10.30น.อัพเดทกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้าง  (1.30 ชั่วโมง)   

Ø  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2551
และพระราชบัญญัติรงงานสัมพันธ์ 2518

Ø  การลาออก ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการลาออก

Ø  การตกลงเลิกสัญญา กรณีปัจเจกบุคคล

Ø  ปัญหาและคดีแรงงานเกี่ยวกับการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด

10.30น. - 10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

 10.45น.-12.15น.การเลิกจ้าง และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า(1.30 ชั่วโมง)

Ø  ความหมายของการเลิกจ้าง      

Ø  การบอกกล่าวล่วงหน้าและการคำนวณจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

Ø  การบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีไม่ผ่านทดลองงานและข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากำหนด

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชั่วโมง)

 13.30น.-15.00 น.ข้อค่าชดเชย  และเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กรณีศึกษา (1.30 ชั่วโมง)

Ø  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยและอัตราค่าชดเชยและการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษียณที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2013

Ø  การนับอายุงาน กรณีจ้างแน่นอนต่อเนื่องหลายฉบับ

Ø  เลิกจ้างไม่เป็นธรรม คืออะไร อย่างไรถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรม

Ø  เลิกจ้างกรณีผลงานไม่ดี เมื่อใดจึงจะเป็นธรรม

Ø  เลิกจ้างเนื่องจากเศรษฐกิจ อย่างไรจึงจะเป็นธรรม

Ø  ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมกำหนดอย่างไร

Ø  กรณีศึกษา

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)

15.15น.-16.45 น.Update ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ข้อจำกัดในการเลิกจ้างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง(1.30 ชั่วโมง)

Ø  หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการหยุด ลา มาสายและการออกหนังสือเตือนที่ต้องรู้

Ø  ถาม-ตอบประเด็นปัญหากับวิทยากรผู้บรรยาย

 พิเศษ !!  สมัครสัมมนาและชำระภายในวันที่ 14 กันยายน 2556ชำระเพียง 4,500 บาท (ก่อน VAT)

             สมัครสัมมนา 2 ท่านได้รับส่วนลดทันที 500 บาทต่อท่านจากราคา(4,500 บาทก่อน VAT)

             สมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 บาทต่อท่าน จากราคา(4,500 บาทก่อน VAT)

                          

 

 

  

              (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

(สัมมนาวันที่ 21 ก.ย 2556)

 

ราคาปกติสำหรับ

(1ท่าน)

 

ชำระภายใน

(วันที่ 14 ก.ย 2556)

 

สมัคร 2 ท่าน

(ลดทันที500ต่อท่าน)

 (ค่าอบรมสัมมนา)

5,000

4,500

4,000

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

350

315

280

(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

(150)

(135)

(120)

Total Paid (ยอดสุทธิ)

5,200

4,680

4,160

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-4349 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328,

Fax: 02-248-4349/02-2486586  Email: register@splendidsessions.comหรือtax.labor.law@gmail.com 

Websitehttp://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
"deletemailss@gmail.co.th"we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่"
mailto:deletemailss@gmail.co.thทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์


 

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

 186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

 Tel. 02 2488457/02-2483098  

Fax.02 2486586/02-2484349

Mobile. 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. register@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website. www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น