วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

สัมมนาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง : เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มักกระทำผิดและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้ (069)

 

 

พิเศษ !!   สมัครและชำระภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ชำระเพียงท่านละ (4,500) บาทก่อน VAT

               สมัครเข้าร่วม 2 ท่านลดทันที 500 บาท เหลือท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

            สมาชิกหอการค้าไทยลดทันที 500 บาท  เหลือท่านละ (4,000) บาทก่อน VAT

   ราคาสมาชิก บจก. สเพลนดิด เซสชั่น อยู่ที่ท่านละ  (3,500)ก่อน VAT

                                (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 

 

เรียน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(หากท่านเห็นว่าอีเมล์นี้เป็นประโยชน์ กรุณาส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง)

Splendid Sessions Co.,Ltd.

บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

**********************************************

หลักสูตรเรื่อง เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มักกระทำผิด

และเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้

บรรยาย วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖๖ เวลา. ๐๙.๐๐ น. -๑๗.๑๕ น.

จัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดาฯกรุงเทพฯ

**วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ***

อาจารย์ธงชัย ยางงามนิติกร

ชำนาญการพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากร

สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

++ ภาพรวมสัมมนา ++

          ปัจจุบันผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย ยังคงปฏิบัติ เกี่ยว กับการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างทำของ 

 ค่าเช่า  ค่าโฆษณา  ค่าบริหารจัดการ ค่าสิทธิ ไปต่างประเทศ รวมทั้งจ่ายในประเทศไทยด้วย มักจะเกิดปัญหาและมีข้อผิดพลาดเสมอ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาก็คือ

บริษัทต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารควรจะทราบถึงหลักการและเงื่อนไขต่างๆในส่วนของ

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้องและตรงประเด็น พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาค รัฐบาลในส่วนงานของกรมสรรพากร การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง

"เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ฝ่ายบัญชีมักกระทำผิดและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

รู้ถึงหลักความเป็นจริงก่อนใคร ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องตรงกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ การได้สอบถามข้อสงสัย จากวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องของภาษี หัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย

    ซึ่งทางบริษัทฯ สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่วิทยากรจะนำมาแชร์จะช่วยให้ผู้รับฟังการสัมมนา

ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ต้องกลัวมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกต่อไป

***หัวข้อการบรรยายวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ***

09.00น.-10.30น. หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสรรพากร (1.30 ชม.)

Ø หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

Ø เจาะปัญหาภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่าย  เงินเดือน สวัสดิการ  ค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  ค่าขนส่ง ค่าบริการที่ถูกต้อง

Ø หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนอย่างไร  ต้องนำโบนัส และค่าล่วงเวลามารวมด้วยหรือไม่

Ø ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากประโยชน์เพิ่มพนักงานหรือไม่ เช่นการได้พักฟรี อาหารฟรี โทรศัพท์ฟรีและต้องหักอย่างไร

Ø กรณีนายจ้างออกภาษีให้จะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

Ø การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ  ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธิ์ ดอกเบี้ย  เงินปันผล

Ø ปัญหาที่พบมากในการหัก ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

10.30น.-10.45น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงเช้า (15 นาที)

10.45น.-12.15น. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายใน  กรณีซื้อสินค้า ค่าตอบแทน การเช่าทรัพย์สินที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสรรพากร(1.30 ชม)

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการซื้อสินค้าหรือ การชำระค่าบริการที่มีค่าสิทธิ แฝงอยู่

Ø  กรณีค่าจ้างพัฒนา software  หากลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง หรือลิขสิทธิ์เป็นของผู้รับจ้างพัฒนาต้องหักภาษีอย่างไร

Ø  การจ่ายเงินค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่แยกสัญญาค่าวัสดุก่อสร้างกับสัญญาค่าแรงก่อสร้าง หักภาษีอย่างไร

Ø  การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคารหรือบริษัทนิติบุคคลอื่น  การจ่ายเงินปันผล จ่ายค่าลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร หรือค่าเครื่องหมายการค้า

 ,ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์,คอมพิวเตอร์ จ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก อพาร์ตเม้นต์ ค่าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมจะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

การให้เช่าทรัพย์สิน กรณี

Ø  การหักภาษีจากเงินมัดจำ เช่าคลังสินค้าเป็นการเช่าหรือการบริการรับฝากสินค้า และหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีค่าจ้างทำป้ายและค่าเช่าป้าย หากใบเสร็จไม่ได้แยกค่าเช่าป้ายโฆษณา กับค่าจ้างทำป้าย ออกจากกัน

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการให้เช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้า      

12.15น. -13.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(International Buffed Lunch) (1.15 ชม.)

13.30น.-15.00น. ความแตกต่างของเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีส่งเสริมการขาย และ เงินได้จากการรับเหมา ที่บัญชีควรรู้ ๒๐๑๓(1.30 ชม.)

ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40 (2) (6) (8) และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Ø  ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้า กับการรับจ้างทำของ เช่น การสร้างห้องเย็นในธุรกิจอาหาร

Ø  ความแตกต่างระหว่างขนส่งกับการเช่ารถ

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ารักษาพยาบาล เช่น จ่ายให้หมอ หรือจ่ายให้กับโรงพยาบาล

Ø  ความแตกต่างระหว่างการขนส่งและการบริการ -  ค่าตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน  -  การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่งสาธารณะ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย

Ø  กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การส่งเสริมการขาย

Ø  การจ่ายค่าสื่อโฆษณาผ่านagencyโดยใบเสร็จไม่ได้แยกค่าบริการกับค่าโฆษณา

ภาษี หัก ณ ที่จ่ายของเงินได้จากการรับเหมา

Ø  ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40 (2) และ 40 (7)

Ø  กรณีจ่ายเงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย

Ø  การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีแยกสัญญาซื้อขาย กับ สัญญาให้บริการ หรือกรณีสัญญาแยกมูลค่าของสินค้า กับมูลค่าของบริการ

Ø  การหักภาษีการจ่ายค่าบริการต่างๆและการจ่ายให้นักแสดงสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างไร หักในอัตราใด

15.00 น.-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ ช่วงบ่าย (15 นาที)                       

15.15น.-16.45 น. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้จากกิจการพาณิชย์และเรียนรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหากรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลาที่ถูกต้อง(1.30 ชม.)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี เงินได้จากกิจการพาณิชย์

Ø  ซื้อสินค้าโดยมีบริการติดตั้งหรือมีการให้บริการพร้อมจัดหาสินค้า ให้จะหักภาษีอย่างไร

Ø  กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันวินาศภัย ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา

ปัญหาในการปฏิบัติ

Ø  กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ หรือผู้รับเงินไม่ยอมให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย กรณีออกภาษีแทนผู้รับเงิน   

Ø  กรณีออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ผิด / หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดอัตรา กรณีการยื่นแบบหัก ณ ที่จ่ายเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบจะแก้ไขอย่างไร

Ø  กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน ต้องคำนวณภาษีอย่างไรและออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

Ø  หัก ณ ที่จ่ายนำส่งแล้วแต่มีการยกเลิกสัญญาการบริการ จะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

Ø  หลักเกณฑ์การหัก ณ ที่จ่าย ค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างที่จะหักรายจ่าย 2เท่าต้องทำอย่างไร

Ø  กรณีผู้ทำบัญชีเสียภาษีไม่ถูกต้อง ใช้ใบกำกับภาษีปลอม ทำรายงานไม่ถูกต้อง มีโทษเช่นไรบ้าง

Ø  บทลงโทษของผู้จ่ายที่ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย

Ø  ข้อควรระมัดระวังที่มักมีข้อผิดพลาดในการหัก ณ ที่จ่ายอาจถูกสรรพากรประเมิน

Ø  Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีและประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพากร ประจำปี 2556

Ø  ถาม ตอบปัญหาข้อสงสัยกับวิทยากรผู้บรรยาย

16.45น.-17.15 น. คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ทำบัญชี (.30 ชม.)

 

 

 

 

 

อบรมสัมมนา

วันที่ 16ต.ค 56

ราคาปกติ

ราคาพิเศษชำระภายใน

วันที่ 11 ตุลาคม56

สมัคร 2 ท่าน

ได้ส่วนลด500 บ.

ต่อท่าน

ราคาสมาชิก

บจก.สเพลนดิด

ต่อท่าน

 

ค่าอบรมสัมมนา

5,000

4,500

4,000

3,500

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

350

315

280

245

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

(150)

(135)

(120)

(105)

 

ยอดสุทธิ

5,200

4,680

4,160

3,640

 

 

  

 

++ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาสามารถนำไปหัก ค่าใช้จ่ายทางบริษัท ได้ 200%++

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-3098 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328Fax: 02-248-4349/02-2486586
Email: info@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: http://www.splendidsessions.com

If you do not wish to be on our mailing list , (DELETE MAIL on Subject) please reply to 
" maildeletesplendidsessions@gmail.com"we will unsubscribe you in our mailing list. Thank you.
หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับ อีเมล์ ประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท โดยการแจ้ง DELETE MAIL บน Subject 
และกรุณาส่งข้ออีเมล์ที่" maildeletesplendidsessions@gmail.com" ทางเราจะดำเนินการลบ อีเมล์

 

 

ขอแสดงความนับถือ

เอริษา(0812567328)

 

**ขออภัยหากอีเมลนี้รบกวนท่าน**

 

SPLENDID SESSIONS CO., LTD.

 186/5 Soi Ratchataphan  Ratchaprarob Rd.

Markasan Ratchatawee Ave.

Bangkok Thailand 10400

 Tel. 02 2488457/02-2483098  

Fax.02 2486586/02-2484349

Mobile. 085-8209000 OR 081-2567328

Email 1. info@splendidsessions.com

Email 2. tax.labor.law@gmail.com

Website. www.splendidsessions.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น