วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} [Fwd: FW: นำเสนอ " ตำรวจยอดเยี่ ยม " ของแท้ จากยะลา.]

 

 

From: Montree Mongkoltumgul [mailto:montree.mongkoltumgul@email.thns.co.th]
Sent: Sunday, April 16, 2006 12:41 PM
To: teera.amrapal@email.thns.co.th; 'taned.lothong'; Wirote Innimit; Wikran Kijkerdsaeng; Jesada Donpaitjarern; amongkol@ford.com; 'Eak Pholthawornsuk'; 'Sitthichoke Jundee'
Cc: preecha.suwan@thns.co.th; panupong@email.thns.co.th
Subject: ¹ÓàÊ¹Í " µÓÃǨÂÍ´àÂÕèÂÁ " ¢Í§á·é ¨Ò¡ÂÐÅÒ.

 

¹ÓàÊ¹Í " µÓÃǨÂÍ´àÂÕèÂÁ " ¢Í§á·é ¨Ò¡ÂÐÅÒ.

 

 

"""  áÇǵҷÕèÂѧÁØè§ÁÑè¹ã¹ÇÑ 57 »Õ """

... ¨Ò¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒóìºØ¡â¨ÁµÕẺÊÒ¿éÒáź ¢Í§à¨éÒ˹éÒ·ÕèµÓÃǨ ·Õèà¢éÒÊÅÒ¡ÒêØÁ¹ØÁ¢Í§¡ÅØèÁ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ Ï ºÃÔàdz·Ò§à¢éÒÃÑ°ÊÀÒ àÁ×èÍÇѹ·Õè 7 µØÅÒ¤Á·Õè¼èÒ¹ÁÒ â´Â੾ÒлÃÐà´ç¹¡ÒÃãªé "á¡êʹéÓµÒ" µèͼÙéªØÁ¹ØÁ ¨¹·ÓãËéÁÕ¼ÙéàÊÕªÕÇÔµ áÅÐä´éÃѺºÒ´à¨çºà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ..
... ÊÃéÒ§"µÃÒºÒ»" ãËé¡ÑºÇ§¡ÒõÓÃǨ ÍÂèÒ§ËÅÕ¡àÅÕè§äÁèä´é ËÅÒ½èÒÂä´éÍÍ¡ÁÒ "»ÃйÒÁ" ¡ÒáÃзӷÕèÃعáçà¡Ô¹¡ÇèÒà˵Ø㹤ÃÑ駹Õé áÁé·Ò§à¨éÒ˹éÒ·Õè¨ÐÍÍ¡ÁÒÍéÒ§à˵ؼŵèÒ§æ¹Ò¹Ò à¾×èÍÊÃéÒ§¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁãËé¡Ñºµ¹àͧ áµè ¡çäÁèÊÒÁÒöźÀÒ¾¡ÒáÃзÓÍѹàÅÇÃéÒ ã¹à˵ءÒóì " 7 µØÅÒ·ÁÔÌ" ä´é ·Õè·ÓãËé " ¼Ùé¾Ô·Ñ¡ÉìÊѹµÔÃÒÉ®Ãì" ¡ÅÒÂÁÒà»ç¹ " ¼Ùé¾Ô¦Òµ»ÃЪҪ¹ " ...
... ʧÊÒÃáÅÐàËç¹ã¨µÓÃǨ¹éÓ´ÕÍÕ¡¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ·ÕèµÑé§ã¨·Ó§Ò¹ÍØ·ÔÈ¡ÒÂáÅÐ㨠à¾×èͤÇÒÁʧºÊØ¢¢Í§»ÃЪҪ¹áÅлÃÐà·ÈªÒµÔ  â´Â੾ÒÐà¨éÒ˹éÒ·ÕèµÓÃǨ·Õè »¯ÔºÑµÔ˹éÒ·ÕèÍÂÙèã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé ·Õèª×èÍàÊÕ§¾ÅÍÂÁÑÇËÁͧ¨Ò¡¡ÒáÃзӢͧ¤¹ÊÕà´ÕÂǡѹ..

"""  ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà àÍ¡ÊÁ­Ò ¼¡¡.¡Ãд١àËÅç¡ áËè§ ÊÀ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ÂÐÅÒ ËÃ×Í " ¨èÒà¾ÕÂÃÁ×Í»ÃÒº " ..ã¹Í´Õµ ..


... ÊÔ觷Õè¨Ðä´é¹ÓÁÒàʹÍ㹤ÃÑ駹Õé äÁèãªè¨ÐÁÒªèÇ¡ÙéÀÒ¾ÅѡɳìãËé¡ÑºÇ§¡ÒõÓÃǨ "áµèÍÂÒ¡" ¹ÓẺÍÂèÒ§¢Í§ "µÓÃǨ´Õ " ¹ÒÂ˹Ö觷ÕèµÅÍ´·Ñ駪ÕÇÔµ ã¹à¤Ã×èͧẺÊÕ¡Ò¡Õ µÑé§áµè à»ç¹ " ¾ÅµÓÃǨ " ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹  " ¾Ñ¹µÓÃǨàÍ¡ "  ¡ÇèÒ30 »Õ ·Õèà¢Ò·Ó§Ò¹¤ÅØ¡¤ÅÕÍÂÙèã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé ¼èÒ¹¡ÒûзСѺ¡ÅØèÁ¡èͤÇÒÁäÁèʧºÁҹѺÃéͤÃÑé§ ä´éÃѺºÒ´à¨çº¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ˹éÒ·Õè ËÅÒµèÍËÅÒÂ˹¨¹á·ºàÍÒªÕÇÔµäÁèÃÍ´ »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¹ÒµÓÃǨ¼Ùé¹Õé´ÓçµÓáË¹è§ " ¼Ùé¡Ó¡Ñº¡ÒõÓÃǨÀٸà ÊÀ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ¨.ÂÐÅÒ " ...
... ãªèáÅéÇ à¢Ò¤×Í " ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà àÍ¡ÊÁ­Ò " ¼Ùé¡Ó¡ÑºÏ " ¡Ãд١àËÅç¡ " áËè§Ç§¡ÒõÓÃǨªÒÂá´¹ãµé ·Õèª×èÍà»ç¹·Õè¤ÃÑ蹤ÃéÒÁ¢Í§¡ÅØèÁá¹ÇÃèÇÁÏ ã¹¹ÒÁ¢Í§ " ¨èÒà¾ÕÂÃÁ×Í»ÃÒº " ©ÒÂÒ·ÕèµÔ´µÑÇÁÒµÑé§áµèà»ç¹µÓÃǨªÑé¹»Ãзǹ ..
... µÑé§áµè»Õ 2513 ËÅѧ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ âçàÃÕ¹µÓÃǨÀٸà 9 ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ ¾ÅÏÊÁà¾ÕÂà àÍ¡ÊÁ­Ò ¶Ù¡Êè§à¢éÒà»ç¹µÓÃǨ»ÃÐ¨Ó ÊÀÍ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ¨.ÂÐÅÒ «Öè§ã¹¢³Ð¹Ñé¹ ¾×é¹·Õè´Ñ§¡ÅèÒÇ à»ç¹à¢µà¤Å×è͹äËǢͧ¢ºÇ¹¡ÒÃâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ áºè§á¡´Ô¹á´¹ ÍÂèҧ˹ѡ·ÓãËéÀÒ¤ÃÑ°µéͧÃдÁÊÃþ¡ÓÅѧ ·Ñ駷ËÒà µÓÃǨ áÅÐ ½èÒ»¡¤Ãͧ à¢éÒä»áÂ觪ԧÁÇŪ¹ áÅдÙáŤÇÒÁʧºàÃÕºÃéÍ ËÅÒ¤ÃÑ駷Õèà¡Ô´¡ÒûзР ·ÓãËéÁÕ¡ÒÃÊÙ­àÊÕÂÍÂèҧ˹ѡ·Ñé§Êͧ½èÒ áÅÐ »°Áº·áË觡ÒÃà»ç¹ ¨èÒà¾ÕÂÃÁ×Í»ÃÒº ¡çà¡Ô´¢Öé¹·Õè¹Ñè¹ ...

""""  ¼Ùé½Ò¡¼Å§Ò¹ ´éÒ¹¡ÒÃÊ׺Êǹ »ÃÒº»ÃÒÁ ÊÙé¡Ñº â¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ 㹨ѧËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé  ÁÒ¡ÇèÒ 30 »Õ """


... ¨Ò¡ªÕÇÔµµÓÃǨ·Õè¤ÅØ¡¤ÅÕÍÂÙèã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµéÁÒâ´ÂµÅÍ´ à¢Òä´éÊÃéÒ§¼Å§Ò¹´éÒ¹¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ µèÍÊÙé¡Ñºâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒÂÍÂèÒ§ËéÒÇËÒ­  ÊÃéÒ§¼Å§Ò¹à»ç¹·Õè»ÃШѡÉì¢Í§¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ­ªÒ ·ÓãËé¡ÃÁµÓÃǨ (ã¹¢³Ð¹Ñé¹) ä´é͹ØÁѵÔãËéà¢éÒÃѺ¡Òà ͺÃÁËÅÑ¡Êٵà " ¹ÒµÓÃǨÊÑ­­ÒºÑµÃ " â´ÂäÁèµéͧÊͺ¤Ñ´àÅ×Í¡ áÅÐä´éÃѺ¡ÒÃàÅ×è͹ÅӴѺ¢Ñé¹ ¨Ò¡¼§¾Ç§¡Ò÷ӧҹÍÂèҧ˹ѡÁÒâ´ÂµÅÍ´ ...

"""  àÁ×èͤÃÑ駹ӡÓÅѧà¨éÒ˹éÒ·Õè  à¢éÒªèÇÂàËÅ×Í ¹Ñ¡ºÔ¹áÅЪèÒ§à¤Ã×èͧ ·ÕèÃÍ´ªÕÇÔµ ¨Ò¡à˵ØàÎÅԤͻàµÍÃì µÓÃǨ µ¡ ·Õèà¢×è͹ºÒ§ÅÒ§àÁ×èÍ»ÅÒÂ»Õ 50 """


... áÅÐËÒ¡¹Ñº¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒõÃǨ㹾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµéµÑé§áµè »Õ 2513 ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ µÑé§áµèà»ç¹ " ¾ÅµÓÃǨ"  ¨¹¶Ö§ÂÈ "¾Ñ¹µÓÃǨàÍ¡  " à¢Òä´éà¢éÒ·Ó¡ÒûзеèÍÊÙé¡Ñºâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ â¨Ã¨Õ¹¤ÍÁÁÔǹÔʵì ÁÒáÅéǹѺ 100 ¤ÃÑé§ ÊÒÁÒöÊѧËÒýèÒµç¢éÒÁ ÂÖ´ÍÒÇظ»×¹ áÅзÕè¾Ñ¡à»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ «Ö觼Å㹡ÒùӡÓÅѧà¢éһзСѺâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ´ѧ¡ÅèÒÇ ·ÓãËéà¢Òä´éÃѺºÒ´à¨çº·Ñé§àÅ硹éÍÂáÅÐÊÒËÑÊ ¨Ó¹Ç¹ 8 ¤ÃÑé§ àªè¹ã¹»Õ 2519 ä´éÂÔ§»Ð·Ð¡Ñº¡ÅØèÁâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ ¡ÅØèÁ¹ÒÂÅÒàµÐ à¨ÒлѹµÑ§ ·Õè¨Ñº¡ØÁµÑǵÓÃǨáÅФÃͺ¤ÃÑÇä»àÃÕ¡¤èÒä¶è ·Õèà·×Í¡à¢Òà¨ÒлѹµÑ§ Í.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ¨.ÂÐÅÒ ¼Å¡ÒûззÓãËé à¢Ò ¶Ù¡ÊÐà¡ç´ÃÐàºÔ´ºÃÔàdz¢Ò«éÒ ˹éÒÍ¡ä´éÃѺºÒ´à¨çºÊÒËÑʶ١Êè§ÃÑ¡ÉÒµÑÇ Ã¾.ÈÙ¹ÂìÂÐÅÒ áÅШҡ¡ÒûзÐ㹤ÃÑ駹Õé·ÓãËé¢Ò¢éÒ§«éÒÂá·º¾Ô¡Òà ..

""" äÁè·Ô駧ҹÁÇŪ¹ ã¹¾×é¹·Õè """


... áÅÐ»Õ 2526 ä´éÂÔ§»Ð·Ð¡Ñº¡ÅØèÁâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ ¡ÅØèÁ¹Ò¤Íà´Ãì á¡áµÐ ¡Ñº¾Ç¡»ÃÐÁÒ³ 30 ¤¹ ·Õè Í.ÊкéÒÂéÍ ¨.ʧ¢ÅÒ ·ÓãËéä´éÃѺºÒ´à¨çº¶Ù¡ÂÔ§·Õèµé¹¢Ò¢ÇÒ¡ÃÐÊع½Ñ§ã¹ ...
... à»ç¹µé¹ ..
... ¨Ò¡¤ÇÒÁ·ØèÁà· ÁØè§ÁÑè¹ ·Ó§Ò¹ÍÂèҧ˹ѡ㹾×é¹·Õè ·ÓãËéʶҹ¡Òóì´Õ¢Öé¹µÒÁÅӴѺ ÁÇŪ¹ãËé¤ÇÒÁÂÍÁÃѺãËé¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹µèÍà¨éÒ˹éÒ·ÕèÃÑ°à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ã¹¢³Ð·Õè " ½èÒµç¢éÒÁà¡Ã§¡ÅÑÇ " ¨¹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁʶҹ¡Òóìä´éã¹ÃдѺ˹Öè§ ã¹»Õ 2550 à¢Òä´éÃѺ¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨨ҡ¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ­ªÒ áµè§µÑé§ãËé´ÓçµÓáË¹è§ " ¼Ùé¡Ó¡Ñº¡ÒõÓÃǨÀٸà ÊÀ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ¨.ÂÐÅÒ áËè§à´ÕÂǡѺ·ÕèàÃÔèÁÃѺÃÒª¡ÒäÃÑé§áá àÁ×èÍÂѧà»ç¹µÓÃǨªÑé¹»Ãзǹ ...

""" à¤Ã×èͧẺ¹ÒµÓÃǨ ¹éͤÃÑ駷Õè¨Ð¹ÓÁÒÊÇÁãÊè  à¹×èͧ¨Ò¡µéͧ¡Ò÷ӵÑÇãËéã¡ÅéªÔ´ áÅÐ à¢éÒ¶Ö§ªØÁª¹ãËéÁÒ¡·ÕèÊØ´ """

... ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà àÍ¡ÊÁ­Ò ¡ÅѺÊÙèºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ã¹¢³Ðá¼è¹´Ô¹¡ÓÅѧÅØ¡à»ç¹ä¿ ¡ÅØèÁ¡èͤÇÒÁäÁèʧºã¹¾×é¹·Õè ÊÒÁÒö¨Ñ´µÑé§á¹ÇÃèÇÁÏ áÅСͧ¡ÓÅѧú¢¹Ò´àÅç¡ ( RKK) à¾×èÍãªé«ØèÁâ¨ÁµÕà¨éÒ˹éÒ·Õè ãËéä´éÃѺ¤ÇÒÁÊÙ­àÊÕÂà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡  ⪤´Õ·Õè ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà à¤Â·Ó§Ò¹ÍÂÙèã¹¾×é¹·Õè´Ñ§¡ÅèÒÇÁÒà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ áÁéÃٻẺ¡ÒáèͤÇÒÁäÁèʧº¢Í§¡ÅØèÁ¤¹ÃéÒÂä´é»ÃѺà»ÅÕè¹仨ҡ àÁ×èÍ à¡×ͺ 30 »Õ ·ÕèáÅéÇÁÒ¡ áµèÍÒÈÑÂà»ç¹¼ÙéªÓ¹Ò­ã¹¾×é¹·ÕèÁÒ¡è͹ áÅÐÁÕáËÅ觢èÒÇà¡èÒ·Õèà¤Â·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹Í´Õµ ¨Ö§äÁèà¡Ô¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Õè¨Ð·Õè¨ÐÊ׺àÊÒÐËÒáËÅ觡º´Ò¹ áÅеԴµÒÁ¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËǢͧ¡ÅØèÁ¡èͤÇÒÁäÁèʧº áÅÐËÅѧ¨Ò¡à¢Òà¢éÒÁÒÃѺµÓáË¹è§ ¼¡¡.ÊÀ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒä´éäÁè¹Ò¹ Çѹ·Õè 1 ʤ.50 ä´é ¹Ó¡ÓÅѧà¨éÒ˹éÒ·ÕèµÓÃǨã¹Êѧ¡Ñ´à¢éÒ»Ô´ÅéÍÁµÃǨ¤é¹ áÅÐÂÔ§»Ð·Ð¡Ñº¡ÅØèÁâ¨Ã¡èÍ¡ÒÃÃéÒ·ÕèºéÒ¹àµÕêÂÐ ËÁÙè 5 µ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ Í.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ¨.ÂÐÅÒ ¡ÅØèÁ¹ÒÂÊØÃÔÁÔ§ à»ÒÐÊÒ ·Õè¡èÍà˵ØÃéÒÂã¹¾×é¹·ÕèËÅÒ¤ÃÑé§ ¼Å¡ÒûзР·ÓãËé¡ÅØèÁ¤¹ÃéÒÂàÊÕªÕÇÔµ 6 ÃÒ ÊÒÁÒöÂÖ´ÍÒÇظ»×¹Ê§¤ÃÒÁáÅÐÂØ·¸Àѳ±ìä´éà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ...
... ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧä´éʹ¸Ô¡ÓÅѧà¨éÒ˹éÒ·ÕèµÓÃǨ ·ËÒà áÅоÅàÃ×͹ à¢éÒ»Ô´ÅéÍÁµÃǨ¤é¹¾×é¹·Õèà»éÒËÁÒÂÍÕ¡ËÅÒ¤ÃÑé§ ÊÒÁÒö¨Ñº¡ØÁ ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÙ­àÊÕÂãËé¡Ñº¡ÅØèÁ¤¹ÃéÒ áÅзÓÅÒ°ҹ·ÕèÁÑè¹ ä´éËÅÒÂáËè§ ¨¹¢ºÇ¹¡ÒáÅØèÁ¡èͤÇÒÁäÁèʧº ÃÇÁµÑǡѹäÁèµÔ´ ˹ÕËź«è͹ÍÍ¡¹Í¡¾×é¹·ÕèáÅкÃÔàdz»èÒà¢Ò ·ÓãËéà˵ØÃéÒÂã¹ ¾×é¹·Õè Í.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ àºÒºÒ§Å§ÁÒ¡ ...
... áÁé ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹧ҹ Ê׺Êǹ »ÃÒº»ÃÒÁ áµè §Ò¹ÁÇŪ¹ à¢Ò¡çäÁèä´éÅзÔé§ Âѧ¤§µÔ´µèÍ¿×é¹ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà¡èÒ ¡Ñº»ÃЪҪ¹·Ñ駪ÒÇä·Â¾Ø·¸áÅÐÁØÊÅÔÁã¹¾×é¹·Õè ·Õèà¤Â·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ÁÒàÁ×èͤÃÑé§Í´Õµ ´éÇÂ㨶֧㨠µè͡ѹ ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁã´æ·Õèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÒã¨áÅФÇÒÁÃÙéÊÖ¡Íѹ´Õ¡ÑºªØÁª¹ à¢ÒäÁèà¤Â·Õè¨Ð»¯Ôàʸ㹡ÒÃà¢éÒä»ÁÕÊèǹÃèÇÁ áÁé¨ÐÃÙéÇèÒÁÕÍѹµÃÒÂὧÍÂÙèã¹·Ø¡ÂèÒ§¡éÒÇ ...

""" à»ç¹¡Ñ¹àͧ¡Ñº¼ÙéãµéºÑ§¤ÑººÑ­ªÒ """


... ¼Å¨Ò¡¡Ò÷ӧҹ·ØèÁà·ÁÒµÅÍ´ªÕÇÔµ¢éÒÃÒª¡ÒõÓÃǨ ·ÓãËé ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà àÍ¡ÊÁ­Ò ä´éÃѺ¡ÒáÂèͧ áÅлÃСÒÈà¡ÕÂõԤس¨Ò¡Ë¹èǧҹµèÒ§æà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐ ·ÕèÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»ÅÒº»Å×éÁ ÊÓ¹Ö¡ã¹¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤسÊÙ§Êش㹪ÕÇÔµ áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ¤×Í ä´éÃѺ¡ÒÃâ»Ã´à¡ÅéÒ Ï à¢éÒà½éÒ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÃѺ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ " à¤Ã×èͧÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀóìÍѹÁÕÈÑ¡´ÔìÃÒÁÒ¸Ôº´Õ àËÃÕ­ÁÒÅÒà¢çÁ¡ÅéÒ¡ÅÒ§ÊÁà " ³ ¾ÃзÕè¹Ñ觴ØÊÔµÁËÒ»ÃÒÊÒ· ¾ÃкÃÁÁËÒÃÒªÇѧ áÅСÃÐ·Ó¾Ô¸Õ " ¶×͹éӾԾѲ¹ìÊѵÂÒ "  ³ ÍØâºÊ¶ÇÑ´¾ÃÐÈÃÕÃѵ¹ÈÒÊ´ÒÃÒÁ àÁ×èÍÇѹ·Õè 6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2525 ...

"""" ÀÒÃСԨ㹾×é¹·Õè ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ µéͧÃÇÁã¨à»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ """


... áÅйѺà»ç¹ µÓÃǨà¾Õ§¤¹à´ÕÂÇ ã¹¢³ÐÁÕÂÈá¤è " ¨èÒÊÔºµÓÃǨ " ·Õèä´éÃѺ¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤس㹤ÃÑ駹Õé ...
... ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà Âѧä´éÃѺ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ áÅлÃСÒÈà¡ÕÂõԤس¨Ò¡Ë¹èǧҹµèÒ§æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ àªè¹ ..
       1.ä´éÃѺ¾ÃÐÃÒª·Ò¹àËÃÕ­¾Ô·Ñ¡ÉìàÊÃÕª¹ªÑé¹Êͧ »ÃÐàÀ·Ë¹Öè§
       2.ä´éÃѺ»ÃСÒȹÕºѵà " ¼ÙéÁռŧҹÊÙéú´Õà´è¹ " ¨Ò¡¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â
       3.ä´éÃѺà¢çÁÃÑ¡ÉÒ´Ô¹á´¹Ê´Ø´Õ ¨Ò¡¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â
       4.ä´éÃѺÁͺà¡ÕÂõԺѵüÙé«Ö觷Ó˹éÒ·Õ軡»éͧ»ÃÐà·ÈªÒµÔ´éǤÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ ¨Ò¡Í§¤ì¡Ò÷ËÒüèÒ¹ÈÖ¡
       5.ä´ÑÃѺ»ÃСÒȼÙéÁռŧҹ´Õà´è¹´éÒ¹¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ ¨Ò¡¡Í§ºÑ­ªÒ¡ÒõÓÃǨÀٸà 9
       6.ä´éÃѺ¡ÒäѴàÅ×Í¡à»ç¹ÈÔÉÂìà¡èÒ âçàÃÕ¹µÓÃǨÀٸà 9 ´Õà´è¹
       7.ä´éÃѺ˹ѧÊ×ÍÊӤѭ ¨Ò¡ÈÙ¹ÂìÍӹǡÒúÃÔËÒèѧËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé ( ÈÍ.ºµ ) ¡ÂèͧàªÔ´ªÙ à»ç¹¼Ù黯ԺѵÔ˹éÒ·ÕèÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÁÑ蹤§¢Í§ªÒµÔ ºÙóÀÒ¾áË觴Թᴹ áÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁʧºÊØ¢¢Í§ºéÒ¹àÁ×ͧ ´éǤÇÒÁà¢éÁá¢ç§àÊÕÂÊÅÐ
       8 .ÏÅÏ ...
""" áÅÐÅèÒÊØ´ ËÅѧ¨Ò¡ÃѺµÓáË¹è§ ¼¡¡.ÊÀ.ºÑ¹¹Ñ§ÊµÒ ¨.ÂÐÅÒ  µÑé§áµè»Õ 2550 à»ç¹µÑ¹ÁÒ ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà ä´é¹Ó¡ÓÅѧà¢éÒ»Ô´ÅéÍÁ µÃǨ¤é¹ áÅÐä´éÁÕ¡ÒûзÐÂÔ§µèÍÊÙé¡Ñºá¹ÇÃèÇÁ¡ÅØèÁ¡èͤÇÒÁäÁèʧº (RKK) ÁÒáÅéǨӹǹ 7 ¤ÃÑé§ ·ÓãË餹ÃéÒÂàÊÕªÕÇÔµ ¨Ó¹Ç¹ 17 ¤¹ ÊÒÁÒöÂÖ´ÍÒÇظʧ¤ÃÒÁáÅÐÂØ·¸Àѳ±ìä´éà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ·ÓãËéà¢Òä´éÃѺ¡ÒáÂèͧà»ç¹ " ¼Ùé¹Ó˹èÇÂÂÍ´àÂÕèÂÁ " ¨Ò¡ÈÙ¹Â컯ԺѵԡÒõÓÃǨáËè§ªÒµÔ Êèǹ˹éÒ ( È»¡.µÃ.ʹ ) ...


........... ¹Õè¤×ÍàÃ×èͧÃÒÇà¾Õ§àÈÉàÊÕéÂǢͧªÕÇÔµ µÓÃǨ¹ÒÂ˹Öè§ ·Õè·Ó§Ò¹·ØèÁà· à¾×èͤÇÒÁʧºÊØ¢¢Í§¾Õè¹éͧ»ÃЪҪ¹ àªè¹à´ÕÂǡѺµÓÃǨ¹éÓ´Õã¹¾×é¹·ÕèÍÕ¡ËÅÒ¤¹ ¾Ç¡à¢ÒàÊÁ×͹¼Ùé»Ô´·Í§ËÅѧ¾ÃР ÀÒÂãµéà¤Ã×èͧẺÊÕ¡Ò¡Õ ·Õèà¢ÒáʹÀÒ¤ÀÙÁÔ㨠áÁé¨Ðà˹ç´à˹×èÍ µÃÒ¡µÃÓ áÅÐ àÊÕ觵èÍÍѹµÃÒÂá¤èä˹ áµèà¢ÒäÁèà¤ÂÂèÍ·éÍ áÁéÍÒÂØÃÒª¡Òà ¢Í§ ¾.µ.Í.ÊÁà¾ÕÂà ¨ÐàËÅ×ÍÍÕ¡äÁè¡Õè»Õ áµèà¢ÒÂ×¹Âѹ »¯ÔºÑµÔ˹éÒ·ÕèãËé´Õ·ÕèÊØ´ ÊÁ´Ñ觻ÃѪ­Ò " µÓÃǨ¤×Í ¼Ùé¾Ô·Ñ¡ÉìÊѹµÔÃÒÉ®Ãì " ...
................................................................................................
...............................................................................................
 13 µØÅÒ¤Á " ÇѹµÓÃǨ " ¢Í§äÇéÍÒÅÑÂá´è µÓÃǨ·Ø¡·èÒ¹·ÕèàÊÕªÕÇÔµ¨Ò¡»¯ºÑµÔ˹éÒ·Õè 㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁʧº¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé áÅТÍãËé¼Ùé¡ÅéÒ·Ñé§ËÅÒ·ÕèÂѧ¤§ÍÂÙè ÁÕ¢ÇÑ­ ¡ÓÅѧ㨠㹡Ò÷ӧҹ ¢ÍãËé»ÅÍ´ÀÑ á¤ÅéǤÅÒ´ ·Ó§Ò¹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稷ء»ÃСÒà ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ...........

 __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4891 (20100223) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

Email message - is OK
Email message - is OK
image001.gif - is OK
image002.gif - is OK
image003.gif - is OK
image004.gif - is OK
image005.gif - is OK
image006.gif - is OK
image007.gif - is OK
image008.gif - is OK
image009.gif - is OK

http://www.eset.com


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 2911 (20080229) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 2911 (20080229) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: FW: นำเสนอ " ตำรวจยอดเยี่ยม " ของแท้ จากยะลา.
From: "Panupong Phitak" <panupong@thns.co.th>
Date: Wed, 24 February, 2010 12:43 pm
To: "'sarawut.disthong'" <sarawut.disthong@email.thns.co.th>
"'Sitthichoc Cheun-ura'" <sitichok@email.thns.co.th>
"'Surapong L'" <surapongl@thns.co.th>
"'Kaiwan W'" <kaiwan@thns.co.th>
"'Komate M'" <komate@thns.co.th>
"'panrung.tanunchai'" <panrung.tanunchai@email.thns.co.th>
"'prajak.pomprapajit'" <prajak.pomprapajit@email.thns.co.th>
"'Panern'" <panern@email.thns.co.th>
"'Prateep P'" <prateepp@thns.co.th>
--------------------------------------------------------------------------

 

 

From: Montree Mongkoltumgul [mailto:montree.mongkoltumgul@email.thns.co.th]
Sent: Sunday, April 16, 2006 12:41 PM
To: teera.amrapal@email.thns.co.th; 'taned.lothong'; Wirote Innimit; Wikran
Kijkerdsaeng; Jesada Donpaitjarern; amongkol@ford.com; 'Eak Pholthawornsuk';
'Sitthichoke Jundee'
Cc: preecha.suwan@thns.co.th; panupong@email.thns.co.th
Subject: นำเสนอ " ตำรวจยอดเยี่ยม " ของแท้ จากยะลา.

 

นำเสนอ " ตำรวจยอดเยี่ยม " ของแท้ จากยะลา.

 

 


"""  แววตาที่ยังมุ่งมั่นในวัย 57 ปี """

... จากปฏิบัติการณ์บุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เข้าสลายการ
ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร ฯ บริเวณทางเข้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยเฉพาะประเด็นการใช้ "แก๊สน้ำตา" ต่อผู้ชุมนุม จนทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้
รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ..
... สร้าง"ตราบาป" ให้กับวงการตำรวจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายฝ่ายได้ออกมา "
ประนาม" การกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุในครั้งนี้ แม้ทางเจ้าหน้าที่จะออกมาอ้าง
เหตุผลต่างๆนานา เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง แต่ ก็ไม่สามารถลบภาพการ
กระทำอันเลวร้าย ในเหตุการณ์ " 7 ตุลาทมิฬ" ได้ ที่ทำให้ " ผู้พิทักษ์สันติ
ราษฎร์" กลายมาเป็น " ผู้พิฆาตประชาชน " ...
... สงสารและเห็นใจตำรวจน้ำดีอีกจำนวนมาก ที่ตั้งใจทำงานอุทิศกายและใจ เพื่อ
ความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ชื่อเสียงพลอยมัวหมองจากการกระทำ
ของคนสีเดียวกัน..

"""  พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ผกก.กระดูกเหล็ก แห่ง สภ.บันนังสตา ยะลา หรือ " จ่า
เพียรมือปราบ " ..ในอดีต ..


... สิ่งที่จะได้นำมาเสนอในครั้งนี้ ไม่ใช่จะมาช่วยกู้ภาพลักษณ์ให้กับวงการ
ตำรวจ "แต่อยาก" นำแบบอย่างของ "ตำรวจดี " นายหนึ่งที่ตลอดทั้งชีวิต ในเครื่อง
แบบสีกากี ตั้งแต่ เป็น " พลตำรวจ " จนถึงปัจจุบัน  " พันตำรวจเอก "  กว่า30 ปี
ที่เขาทำงานคลุกคลีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการปะทะกับกลุ่มก่อ
ความไม่สงบมานับร้อยครั้ง ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ หลายต่อหลายหนจน
แทบเอาชีวิตไม่รอด ปัจจุบัน นายตำรวจผู้นี้ดำรงตำแหน่ง " ผู้กำกับการตำรวจภูธร
สภ.บันนังสตา จ.ยะลา " ...
... ใช่แล้ว เขาคือ " พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา " ผู้กำกับฯ " กระดูกเหล็ก "
แห่งวงการตำรวจชายแดนใต้ ที่ชื่อเป็นที่ครั่นคร้ามของกลุ่มแนวร่วมฯ ในนามของ "
จ่าเพียรมือปราบ " ฉายาที่ติดตัวมาตั้งแต่เป็นตำรวจชั้นประทวน ..
... ตั้งแต่ปี 2513 หลังจบการศึกษา โรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลา พลฯสมเพียร
เอกสมญา ถูกส่งเข้าเป็นตำรวจประจำ สภอ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งในขณะนั้น พื้นที่
ดังกล่าว เป็นเขตเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้าย แบ่งแยกดินแดน อย่างหนักทำ
ให้ภาครัฐต้องระดมสรรพกำลัง ทั้งทหาร ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง เข้าไปแย่งชิงมวลชน
และดูแลความสงบเรียบร้อย หลายครั้งที่เกิดการปะทะ  ทำให้มีการสูญเสียอย่างหนัก
ทั้งสองฝ่าย และ ปฐมบทแห่งการเป็น จ่าเพียรมือปราบ ก็เกิดขึ้นที่นั่น ...

""""  ผู้ฝากผลงาน ด้านการสืบสวน ปราบปราม สู้กับ โจรก่อการร้าย ในจังหวัดชาย
แดนภาคใต้  มากว่า 30 ปี """


... จากชีวิตตำรวจที่คลุกคลีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เขาได้
สร้างผลงานด้านการปราบปราม ต่อสู้กับโจรก่อการร้ายอย่างห้าวหาญ  สร้างผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ของผู้บังคับบัญชา ทำให้กรมตำรวจ (ในขณะนั้น) ได้อนุมัติให้เข้ารับ
การ อบรมหลักสูตร " นายตำรวจสัญญาบัตร " โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และได้รับการ
เลื่อนลำดับขั้น จากผงพวงการทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด ...

"""  เมื่อครั้งนำกำลังเจ้าหน้าที่  เข้าช่วยเหลือ นักบินและช่างเครื่อง ที่รอด
ชีวิต จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ ตำรวจ ตก ที่เขื่อนบางลางเมื่อปลายปี 50 """


... และหากนับผลการปฏิบัติราชการตรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ ปี
2513 จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เป็น " พลตำรวจ"  จนถึงยศ "พันตำรวจเอก  " เขาได้
เข้าทำการปะทะต่อสู้กับโจรก่อการร้าย โจรจีนคอมมิวนิสต์ มาแล้วนับ 100 ครั้ง
สามารถสังหารฝ่ายตรงข้าม ยึดอาวุธปืน และที่พักเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลในการนำกำลัง
เข้าปะทะกับโจรก่อการร้ายดังกล่าว ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บทั้งเล็กน้อยและสาหัส
จำนวน 8 ครั้ง เช่นในปี 2519 ได้ยิงปะทะกับกลุ่มโจรก่อการร้าย กลุ่มนายลาเตะ
เจาะปันตัง ที่จับกุมตัวตำรวจและครอบครัวไปเรียกค่าไถ่ ที่เทือกเขาเจาะปันตัง
อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผลการปะทะทำให้ เขา ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาซ้าย หน้าอกได้
รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งรักษาตัว รพ.ศูนย์ยะลา และจากการปะทะในครั้งนี้ทำให้ขา
ข้างซ้ายแทบพิการ  ..

""" ไม่ทิ้งงานมวลชน ในพื้นที่ """


... และปี 2526 ได้ยิงปะทะกับกลุ่มโจรก่อการร้าย กลุ่มนายคอเดร์ แกแตะ กับพวก
ประมาณ 30 คน ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทำให้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ต้นขาขวากระ
สุนฝังใน ...
... เป็นต้น ..
... จากความทุ่มเท มุ่งมั่น ทำงานอย่างหนักในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตาม
ลำดับ มวลชนให้ความยอมรับให้ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่ " ฝ่ายตรงข้ามเกรงกลัว " จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง ในปี 2550
เขาได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง " ผู้กำกับการ
ตำรวจภูธร สภ.บันนังสตา จ.ยะลา แห่งเดียวกับที่เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อยัง
เป็นตำรวจชั้นประทวน ...

""" เครื่องแบบนายตำรวจ น้อยครั้งที่จะนำมาสวมใส่  เนื่องจากต้องการทำตัวให้
ใกล้ชิด และ เข้าถึงชุมชนให้มากที่สุด """

... พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา กลับสู่บันนังสตา ในขณะแผ่นดินกำลังลุกเป็นไฟ กลุ่ม
ก่อความไม่สงบในพื้นที่ สามารถจัดตั้งแนวร่วมฯ และกองกำลังรบขนาดเล็ก ( RKK)
เพื่อใช้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความสูญเสียเป็นจำนวนมาก  โชคดีที่
พ.ต.อ.สมเพียร เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน แม้รูปแบบการก่อความ
ไม่สงบของกลุ่มคนร้ายได้ปรับเปลี่ยนไปจาก เมื่อ เกือบ 30 ปี ที่แล้วมาก แต่
อาศัยเป็นผู้ชำนาญในพื้นที่มาก่อน และมีแหล่งข่าวเก่าที่เคยทำงานร่วมกันในอดีต
จึงไม่เกินความสามารถที่จะที่จะสืบเสาะหาแหล่งกบดาน และติดตามความเคลื่อนไหวของ
กลุ่มก่อความไม่สงบ และหลังจากเขาเข้ามารับตำแหน่ง ผกก.สภ.บันนังสตาได้ไม่นาน
วันที่ 1 สค.50 ได้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าปิดล้อมตรวจค้น และยิง
ปะทะกับกลุ่มโจรก่อการร้ายที่บ้านเตี๊ยะ หมู่ 5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
กลุ่มนายสุริมิง เปาะสา ที่ก่อเหตุร้ายในพื้นที่หลายครั้ง ผลการปะทะ ทำให้กลุ่ม
คนร้ายเสียชีวิต 6 ราย สามารถยึดอาวุธปืนสงครามและยุทธภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก ...
... นอกจากนี้ยังได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และพลเรือน เข้าปิดล้อมตรวจ
ค้นพื้นที่เป้าหมายอีกหลายครั้ง สามารถจับกุม สร้างความสูญเสียให้กับกลุ่มคน
ร้าย และทำลายฐานที่มั่น ได้หลายแห่ง จนขบวนการกลุ่มก่อความไม่สงบ รวมตัวกันไม่
ติด หนีหลบซ่อนออกนอกพื้นที่และบริเวณป่าเขา ทำให้เหตุร้ายใน พื้นที่ อ.บันนัง
สตา เบาบางลงมาก ...
... แม้ พ.ต.อ.สมเพียร จะมีความสามารถในงาน สืบสวน ปราบปราม แต่ งานมวลชน เขาก็
ไม่ได้ละทิ้ง ยังคงติดต่อฟื้นสายสัมพันธ์เก่า กับประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและ
มุสลิมในพื้นที่ ที่เคยทำงานร่วมกันมาเมื่อครั้งอดีต ด้วยใจถึงใจ ต่อกัน มี
กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความรู้สึกอันดีกับชุมชน เขาไม่เคย
ที่จะปฏิเสธในการเข้าไปมีส่วนร่วม แม้จะรู้ว่ามีอันตรายแฝงอยู่ในทุกย่างก้าว
...

""" เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา """


... ผลจากการทำงานทุ่มเทมาตลอดชีวิตข้าราชการตำรวจ ทำให้ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา
ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก และ ที่สร้าง
ความปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดในชีวิต และครอบครัว คือ ได้รับการ
โปรดเกล้า ฯ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทาน " เครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญมาลาเข็มกล้ากลางสมร " ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และกระทำพิธี " ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา "  ณ อุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2525 ...

"""" ภาระกิจในพื้นที่ บันนังสตา ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว """


... และนับเป็น ตำรวจเพียงคนเดียว ในขณะมียศแค่ " จ่าสิบตำรวจ " ที่ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ...
... นอกจากนี้ พ.ต.อ.สมเพียร  ยังได้รับพระราชทาน และประกาศเกียรติคุณจากหน่วย
งานต่างๆอีกมากมาย เช่น ..
       1.ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสอง ประเภทหนึ่ง
       2.ได้รับประกาศนียบัตร " ผู้มีผลงานสู้รบดีเด่น " จากกระทรวงมหาดไทย
       3.ได้รับเข็มรักษาดินแดนสดุดี จากกระทรวงมหาดไทย
       4.ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละ
จากองค์การทหารผ่านศึก
       5.ไดัรับประกาศผู้มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปราม จากกองบัญชาการตำรวจภูธร
9
       6.ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจภูธร 9 ดีเด่น
       7.ได้รับหนังสือสำคัญ จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.
บต ) ยกย่องเชิดชู เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ บูรณภาพแห่งดิน
แดน และรักษาความสงบสุขของบ้านเมือง ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ
       8 .ฯลฯ ...
""" และล่าสุด หลังจากรับตำแหน่ง ผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา  ตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตันมา พ.ต.อ.สมเพียร ได้นำกำลังเข้าปิดล้อม ตรวจค้น และได้มีการปะทะยิงต่อสู้
กับแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบ (RKK) มาแล้วจำนวน 7 ครั้ง ทำให้คนร้ายเสียชีวิต
จำนวน 17 คน สามารถยึดอาวุธสงครามและยุทธภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้เขาได้รับ
การยกย่องเป็น " ผู้นำหน่วยยอดเยี่ยม " จากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ส่วน
หน้า ( ศปก.ตร.สน ) ...


........... นี่คือเรื่องราวเพียงเศษเสี้ยวของชีวิต ตำรวจนายหนึ่ง ที่ทำงาน
ทุ่มเท เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน เช่นเดียวกับตำรวจน้ำดีในพื้นที่อีก
หลายคน พวกเขาเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ  ภายใต้เครื่องแบบสีกากี ที่เขาแสนภาคภูมิ
ใจ แม้จะเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำ และ เสี่ยงต่ออันตรายแค่ไหน แต่เขาไม่เคยย่อท้อ
แม้อายุราชการ ของ พ.ต.อ.สมเพียร จะเหลืออีกไม่กี่ปี แต่เขายืนยัน ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีที่สุด สมดั่งปรัชญา " ตำรวจคือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ " ...
............................................................................
....................
............................................................................
...................
 13 ตุลาคม " วันตำรวจ " ของไว้อาลัยแด่ ตำรวจทุกท่านที่เสียชีวิตจากปฏบัติหน้า
ที่ ในการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอให้ผู้กล้าทั้งหลายที่ยังคงอยู่
มีขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน ขอให้ปลอดภัย แคล้วคลาด ทำงานประสบความสำเร็จทุก
ประการ สวัสดีครับ ...........

 

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature
database 4891 (20100223) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

Email message - is OK
Email message - is OK
image001.gif - is OK
image002.gif - is OK
image003.gif - is OK
image004.gif - is OK
image005.gif - is OK
image006.gif - is OK
image007.gif - is OK
image008.gif - is OK
image009.gif - is OK

http://www.eset.com


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature
database 2911 (20080229) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น