วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} Fw : FW: เลือกของใส่บาตรตามวันเกิด

 

àÅ× Í ¡ ¢ Í § ãÊè º Ò µ à µ Ò Á Çѹ à¡Ô´
ÇѹÍÒ·ÔµÂì
ÍÒËÒäÒÇ
:   »ÃÐàÀ·ä¢è ä¢è´ÒÇ ä¢èà¨ÕÂÇ ä¢èÅÙ¡à¢Â µéÁ ᡧ¡Ð·Ô
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
: ä¢èËÇÒ¹ ÁоÃéÒÇÍè͹ ÁоÃéÒÇá¡éÇ ¢¹ÁãÊè¡Ð·Ô ¹éÓ¡ÃÐà¨Õêº ¹éÓÁоÃéÒÇ ¹éÓ¢Ô§ à§ÒÐ
¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: ËÅÍ´ä¿ ä¿©Ò à·Õ¹ ¸Ù» ÍØ»¡Ã³ìáʧÊÇèÒ§ áÇè¹µÒ ËÁÒ¡¾ÅÙ
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§¶ÇÒÂ๵à ( ¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ¡ÓÅѧÇѹà·èҡѺ 6 (ÊǴẺÂèÍ ÍÐ ÇÔª ÊØ ¹ØÊ ÊÒ ¹Øµ µÔ)
·Ó·Ò¹
: àµÔÁ¹éÓÁѹµÐà¡Õ§µÒÁÇÑ´ ¤¹µÒºÍ´ âç¾ÂÒºÒÅâäµÒ ÁÙŹԸԤ¹µÒºÍ´ âç¾ÂÒºÒÅâäËÑÇ㨠ÁÙŹԸÔâäËÑÇ㨠< U>
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
: ÍÍ¡ÃѺáʧÍÒ·ÔµÂìÍèÍ¹æ ªèǧàªéÒËÃ×ÍàÂç¹æ à¾×èÍãËéà¡Ô´¾Åѧ ÍÂèÒã¨Ãé͹ àÅÔ¡·Ô°Ô ·ÓµÑÇà»ç¹»ÃÐ⪹ìµèͼÙéÍ×è¹

Çѹ¨Ñ¹·Ãì
ÍÒËÒäÒÇ
: »ÃÐàÀ·ÊѵÇì»Õ¡ ÊѵÇì¹éÓ àªè¹ä¡è¼Ñ´¢Ô§ ä¡èÂèÒ§ ä¡è·Í´ »Ù¼Ñ´¼§¡ÐËÃÕè »Ù¹Öè§ ¢éÒÇÁѹä¡è ¢éÒǼѴ»Ù àµéÒËÙ·Í´ ᡧ¨×´àµéÒËÙé ᡧà¼ç´à»ç´ÂèÒ§ »ÅÒÊÅÔ´·Í´
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
: ¹éÓàµéÒËÙé ¹Á¶ÑèÇàËÅ×ͧ ¹éÓÍéÍ ⴹѷ ¹ÁÊ´ ¹Á¡Åèͧ à¼×Í¡ ÁѹÅÒ§ÊÒ´ ¢¹Áà»ÕêÂÐ
¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: á¡éǹéÓ á¨¡Ñ¹ ¢Í§â»Ãè§æ ãÊæ
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§ËéÒÁ­ÒµÔ ( ¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ¡ÓÅѧÇѹ à·èҡѺ 15 ( ÊǴẺÂèÍ ÍÔ ÃÐ ªÒ ¤Ð µÐ ÃÐ ÊÒ)
·Ó·Ò¹
: ÁÙŹԸԪèÇÂàËÅ×ÍʵÃÕ
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
: ·Ó¨Ôµã¨ãËéÊ´ª×è¹ á¨èÁãÊ ÍÂÙèàÊÁÍ ÍÂèÒÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅà¡Ô¹à赯 ãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×ÍʵÃÕàªè¹ÅØ¡ ãËéʵÃÕ¹Ñ觺¹Ã¶àÁÅìºÃÔËÒáÅéÒÁà¹×éÍ˹éÒÍ¡ãËéá¢ç§áç

ÇѹÍѧ¤ÒÃ
ÍÒËÒäÒÇ
: ÍÒËÒûÃÐàÀ·àÊé¹ ¢¹Á¨Õ¹ ÇØé¹àÊé¹ ºÐËÁÕè ¡ëÇÂàµÕëÂÇ à¹×éÍÇÑÇ »ÅÒªè͹µÒ¡áË駷ʹ
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
: ½Í·ͧ ÊÅÔèÁ ÅÍ´ªèͧ ·ØàÃÕ¹ ÃÐ¡Ó ¢¹Ø¹ ¹éÓÊä»Ãì· ¹éÓÍÑ´ÅÁ
¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: àËÅç¡ à¤Ã×èͧÁ×Í»ÃÐàÀ·àËÅç¡ ¡ÃÃä¡Ã á»Ã§Êտѹ ÂÒÊտѹ ¾Ñ´ÅÁ ¡ÃÃä¡ÃµÑ´àÅçº
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§äÊÂÒʹì (¾Ãй͹) ÁÕ¡ÓÅѧà·èҡѺ 8 (ÊǴẺÂèÍ µÔ Ëѧ ¨Ð âµ âà ¶Ô ¹Ñ§)
·Ó·Ò¹
: ¤¹¾Ô¡Ò÷ҧ»Ò¡ »Ò¡áËÇè§ ¼Ùé»èÇÂâäÅÁªÑ¡
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
: ·ÓµÑÇãËé¡ÃЩѺ¡ÃÐ੧ µ×è¹µÑÇ ¢ÂѹãËéÁÒ¡¢Ö é¹ Å´ÍÒÃÁ³ìÃé͹ ¡Òêԧ´ÕªÔ§à´è¹

Çѹ¾Ø¸ ( ¡ÅÒ§Çѹ )
ÍÒËÒäÒÇ : à¹é¹ÊÕà¢ÕÂÇ-ËÁ٠ᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹ËÁÙ ËÁÙ»Ôé§ ËÁÙ·Í´ ¼Ñ´¾ÃÔ¡ËÁÙ ¤Ð¹éÒ¹éÓÁѹËÍÂ
ÍÒËÒÃËÇÒ¹ : ¢¹Áà»Õ¡»Ù¹à¢ÕÂÇ ¹éÓ½ÃÑè§ ªÁ¾Ùèà¢ÕÂÇ Í§Øè¹à¢ÕÂÇ ÁÐÁè ǧà¢ÕÂÇàÊǽÃÑè§ ªÒÁйÒÇ
¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ : ÊÁØ´ ¡ÃдÒÉ »Ò¡¡Ò ´Ô¹ÊÍ ÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
äËÇé¾ÃÐ : »Ò§ÍØéÁºÒµÃ (¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ÁÕ¡ÓÅѧà·èҡѺ 17 (ÊǴẺÂèÍ »Ô ÊÑÁ ÃÐ âÅ »Ø Êѵ ¾Ø· )
·Ó·Ò¹ : ¤¹¾Ô¡Ò÷ҧËÙ âç¾ÂÒºÒÅâäÊÁͧ âçàÃÕ¹Ê͹¤¹ËÙ˹ǡ
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ : Íèҹ˹ѧÊ×͸ÃÃÁÐ Ãéͧà¾Å§ ½Ö¡ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËéµ¹àͧ

Çѹ¾Ø¸ (¡ÅÒ§¤×¹)
ÍÒËÒäÒÇ
: ¢Í§ËÁÑ¡´Í§ ¼Ñ¡¡Ò´´Í§¼Ñ´ä¢è ÍÒËÒáÃлëͧ ᡧãºÂÍ ËÁÙÂÍ á˹Á ä¢èàÂÕèÂÇÁéÒ ËèÍËÁ¡
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
: ¢éÒÇËÁÒ¡ ¢¹Áà»Õ¡»Ù¹´Ó à©Ò¡êÇ ¢éÒÇà˹ÕÂÇ´Ó àÁç´ÁÐÁèǧËÔÁ¾Ò¹µì ¼ÅäÁéËÑÇâµæ ·ØàÃÕ¹
¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: ¾Ñ´ÅÁ à·»¸ÃÃÁÐ ÂÒá¡éâäÅÁ ÂÒËÍÁ
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§»èÒàÅäÅÂì ( ¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ÁÕ¡ÓÅѧà·èҡѺ 12 (ÊǴẺÂèÍ ¤Ð ¾Ø· »Ñ¹ ·Ù ¸ÑÁ ÇÐ ¤Ð )
·Ó·Ò¹
: ÁÙŹԸÔËÃ×Í˹èǧҹ·Õèà¡ÕèÂǡѺÂÒàʾµÔ´
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
: àÅÔ¡ ºØËÃÕè àÅÔ¡´×èÁËÃ×ÍÅ´»ÃÔÁÒ³¡Òô×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì·Ø¡ª¹Ô´ àÅÔ¡¡Òþ¹Ñ¹ àÅÔ¡·ÓµÑÇàËÅÇäËÅ àÅÔ¡à·ÕèÂÇ¡ÅÒ§¤×¹ àÅÔ¡ÂÒàʾµÔ´·Ø¡ª¹Ô´

Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ
ÍÒËÒäÒÇ
: »ÃÐàÀ·à¶Ò ᡧàÅÕ§ ºÇº¼Ñ´ä¢è ¹éÓàµéÒ
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
: ᵧâÁ ᵧä·Â ¹éÓÊÁعä¾Ã ÊéÁ ÊÒÅÕè ¹éÓÁеÙÁ ¹éÓÇèÒ¹ËÒ§¨ÃÐà¢é

¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: ʺ§ ¨ÕÇà ˹ѧÊ×͸ÃÃÁÐ µÙéÂÒ âµêÐËÁÙèºÙªÒ
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§ÊÁÒ¸Ô ( ¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ÁÕ¡ÓÅѧà·èҡѺ 19 ( ÊǴẺÂèÍ ÀÐ ÊÑÁ ÊÑÁ ÇÔ ÊÐ à· ÀÐ)
·Ó·Ò¹
: âç¾ÂÒºÒÅʧ¦ì ºÃÔ¨Ò¤¢éÒÇÊÒà àÊ×éͼéÒ ¼éÒËèÁ¡Ñ¹Ë¹ÒÇ
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ : ¹Ñè§ÊÁÒ¸Ô ÊÇ´Á¹µì ¶×ÍÈÕÅ 5 ÍÂèÒ«×èͨ¹à¡Ô¹ä»

ÇѹÈØ¡Ãì
ÍÒËÒäÒÇ
: »ÃÐàÀ·¢Í§ËÍÁ ËÇÒ¹ ¢éÒÇËÍÁÁÐÅÔ ¼Ñ¡¡Ò´ËÍÁ ä¢èà¨ÕÂÇËÍÁãË­è ÂÓËÑÇËÍÁ
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
: ¢¹ÁËÇÒ¹ ËÍÁ·Ø¡ª¹Ô´ ¹éÓà¡ê¡ÎÇ ¼ÅäÁé·ÕèÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ ¡ÅéÇÂËÍÁ à¤é¡

¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: ¹ÒÌÔ¡Ò âµêÐÃѺᢡ ´Í¡äÁéÊÇÂËÍÁ ÃЦѧ ÂèÒÁ
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§ÃÓ¾Ö§ ( ¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ÁÕ¡ÓÅѧà·èҡѺ 21 ( ÊǴẺÂèÍ ÇÒ â¸ â¹ ÍÐ ÁÐ ÁÐ ÇÒ)
·Ó·Ò¹
: à´ç¡´éÍÂâÍ¡ÒÊ ãËéà§Ô¹ ãËéàÊ×éͼéÒ ÍÒËÒ÷ÕèËÍÁËÇÒ¹ªÇ¹¡Ô¹ àªè¹ äÍÈ¡ÃÕÁ
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
: ·ÓµÑÇãËéÊ´ª×è¹á¨èÁãÊ ºÓÃا ´ÙáŵÑÇàͧãËé´Ù´ÕÍÂÙèµÅÍ´ ¨Ñ´ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁãËé¹èÒÍÂÙè ÊǧÒÁ àÅÔ¡¡ÒÿØèÁà¿×ÍÂ

ÇѹàÊÒÃì
ÍÒËÒäÒÇ
: »ÃÐàÀ·¢Í§¢Á ¢Í§´ÓÁÐÃÐÂÑ´äÊé ÊÐà´Ò¹éÓ»ÅÒËÇÒ¹ ¹éÓ¾ÃÔ¡»ÅÒ·Ù ÁÐà¢×ÍÂÒÇ
ÍÒËÒÃËÇÒ¹
< / FONT> : ÅÙ¡µÒÅàª×èÍÁ ¡Òá¿ âÍàÅÕé§
¢Í§¶ÇÒ¾ÃÐ
: ÃèÁÊÕ´Ó ¡ÃÐàº×éͧÁاËÅѧ¤Ò äÁé¡ÇÒ´ ÊÃéÒ§Ëéͧ¹éÓ¶ÇÒÂÇÑ´
äËÇé¾ÃÐ
: »Ò§¹Ò¤»Ã¡ ( ¾ÃлÃШÓÇѹà¡Ô´) ÁÕ¡ÓÅѧà·èҡѺ 10 ( ÊǴẺÂèÍ âÊ ÁÒ ³Ð ¡Ð ÃÐ ¶Ò â¸)
·Ó·Ò¹
: âç¾ÂÒºÒÅâä¨Ôµ âç¾ÂÒºÒÅâä»ÃÐÊÒ·
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
: ¡ÇÒ´ÅÒ¹ÇÑ´ ÅéÒ§Ëéͧ¹éÓÇÑ´ äÁèà¤ÃÕ´ ÁͧâÅ¡ã¹á§è´Õ ¢ÂÐ㹺éҹ¡·Ô駷ءÇѹ ÍÂèÒËÁÑ¡ËÁÁ

 

 


----------------------------------
Confidentiality and Disclaimer

This e-mail and any attachments hereto (the E-mail) may contain information which is confidential and/or proprietary and transmitted for the sole use of the recipient(s) named above and for the intended purpose only. If you are not the intended recipient of the E-mail, you are hereby notified that any review, copy, retransmission, distribution, or use of the E-mail in any manner for any purpose is strictly prohibited and please notify the sender, delete the original of the E-mail and destroy all copies immediately. Bangkok Bank accepts no responsibility for any mis-transmission or virus contamination of, or interference with, the E-mail, or for any loss or damage that may be incurred as a result of the use of any information contained in the E-mail.    


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
"Mass Groups" ¡ÅØèÁ àÍ×éÍ ÍÒ·Ã
ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ Êè§àÁÅìà»ÅèÒ ¶Ö§ mass-groups-subscribe@googlegroups.com
ÅÒÍÍ¡, Êè§àÁÅìà»ÅèÒ ¶Ö§ mass-groups-unsubscribe@googlegroups.com
µéͧ¡ÒÃâ¾Êµì Êè§àÁÅì ¶Ö§ mass-groups@googlegroups.com

 ¢éÍ¡Ó˹´
If you are under 18 years of age, or if it is illegal to view adult material in your community, please leave now.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

 

 

 

 

---------- Original Message ----------

From : LGETH Q.A Group(TV) SIRIRAT SANGNGAM ASSISTANT LEADER(sirirat_s@lge.com, 66-038-923-111)
To : SUPOT LIAMSRIJAN Senior Foreman(supot), JANESAK DANJOHO ENGINEER(janesak), PONGCHEARN YADVONG TECHNICIAN(pongcharean), SOOKSAN THONGPRAYUD ASSISTANT LEADER(sooksan), kae chi <kae_chi@hotmail.com>
Cc : SUNUNNIWAT NIMMUKDA ENGINEER(sununniwat), AM NAJ SEDKIT LEADER(amnajs), พี่สะมะปอง <pingpong3000@hotmail.com>, พี่กบ <chalermchai@hansol.co.th>, AMNAJ KHANPIS LEADER(degree), MANOTE LODTAPHORN MANAGER(manote), RANGSAN INTACHAROENSANT ASSISTANT MANAGER(rangsan), DUANGJAI SAELIM STAFF(duangjai), WARATCHAYA SOMBOONPROM STAFF(warathaya), KESINEE KANOKROJ ENGINEER(kesanee_k), PONGSAK TONGTORKIJ ASSISTANT LEADER(pongsak_to), DIREK KANTANATE ASSISTANT LEADER(direk), KANOKRAT MA ON STAFF(kanokrat), SOMPRASONG THAWEEPHOL ASSISTANT LEADER(somprasong), Unjanum Panupong PU <Panupong.Unjanum@bluescopesteel.com>, THONGCHAI KONGPRAWACH TECHNICIAN(thongchai), sanit <sanit@hansol.co.th>, RATTHAWAT WONGSAKUNTHONG ENGINEER(ratthawat), BANPOT DEEWAN ASSISTANT LEADER(deewan), NAPAKORN NANTAWONG ASSISTANT LEADER(napakorn), JENJOB JOOMJUTTURUS ASSISTANT LEADER(janjob)
Date : 09/8/18 10:21:22
Subject : FW: เลือกของใส่บาตรตามวันเกิด


 

เลื ใส่ วัน เกิด
วันอาทิตย์
อาหารคาว
:   ประเภทไข่ ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ลูกเขย ต้ม แกงกะทิ
อาหารหวาน
: ไข่หวาน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก้ว ขนมใส่กะทิ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะพร้าว น้ำขิง เงาะ
ของถวายพระ
: หลอดไฟ ไฟฉาย เทียน ธูป อุปกรณ์แสงสว่าง แว่นตา หมากพลู
ไหว้พระ
: ปางถวายเนตร ( พระประจำวันเกิด) กำลังวันเท่ากับ 6 (สวดแบบย่อ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ)
ทำทาน
: เติมน้ำมันตะเกียงตามวัด คนตาบอด โรงพยาบาลโรคตา มูลนิธิคนตาบอด โรงพยาบาลโรคหัวใจ มูลนิธิโรคหัวใจ < U>
พฤติกรรม
: ออกรับแสงอาทิตย์อ่อนๆ ช่วงเช้าหรือเย็นๆ เพื่อให้เกิดพลัง อย่าใจร้อน เลิกทิฐิ ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

วันจันทร์
อาหารคาว
: ประเภทสัตว์ปีก สัตว์น้ำ เช่นไก่ผัดขิง ไก่ย่าง ไก่ทอด ปูผัดผงกะหรี่ ปูนึ่ง ข้าวมันไก่ ข้าวผัดปู เต้าหูทอด แกงจืดเต้าหู้ แกงเผ็ดเป็ดย่าง ปลาสลิดทอด
อาหารหวาน
: น้ำเต้าหู้ นมถั่วเหลือง น้ำอ้อย โดนัท นมสด นมกล่อง เผือก มันลางสาด ขนมเปี๊ยะ
ของถวายพระ
: แก้วน้ำ แจกัน ของโปร่งๆ ใสๆ
ไหว้พระ
: ปางห้ามญาติ ( พระประจำวันเกิด) กำลังวัน เท่ากับ 15 ( สวดแบบย่อ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา)
ทำทาน
: มูลนิธิช่วยเหลือสตรี
พฤติกรรม
: ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส อยู่เสมอ อย่าวิตกกังวลเกินเหตุ ให้ความช่วยเหลือสตรีเช่นลุก ให้สตรีนั่งบนรถเมล์บริหารกล้ามเนื้อหน้าอกให้แข็งแรง

วันอังคาร
อาหารคาว
: อาหารประเภทเส้น ขนมจีน วุ้นเส้น บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว เนื้อวัว ปลาช่อนตากแห้งทอด
อาหารหวาน
: ฝอยทอง สลิ่ม ลอดช่อง ทุเรียน ระกำ ขนุน น้ำสไปร์ท น้ำอัดลม
ของถวายพระ
: เหล็ก เครื่องมือประเภทเหล็ก กรรไกร แปรงสีฟัน ยาสีฟัน พัดลม กรรไกรตัดเล็บ
ไหว้พระ
: ปางไสยาสน์ (พระนอน) มีกำลังเท่ากับ 8 (สวดแบบย่อ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง)
ทำทาน
: คนพิการทางปาก ปากแหว่ง ผู้ป่วยโรคลมชัก
พฤติกรรม
: ทำตัวให้กระฉับกระเฉง ตื่นตัว ขยันให้มากขึ ้น ลดอารมณ์ร้อน การชิงดีชิงเด่น

วันพุธ ( กลางวัน )
อาหารคาว
: เน้นสีเขียว-หมู แกงเขียวหวานหมู หมูปิ้ง หมูทอด ผัดพริกหมู คะน้าน้ำมันหอย
อาหารหวาน
: ขนมเปียกปูนเขียว น้ำฝรั่ง ชมพู่เขียว องุ่นเขียว มะม่ วงเขียวเสวยฝรั่ง ชามะนาว
ของถวายพระ
: สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ อุปกรณ์การเรียนการศึกษา
ไหว้พระ
: ปางอุ้มบาตร (พระประจำวันเกิด) มีกำลังเท่ากับ 17 (สวดแบบย่อ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท )
ทำทาน
: คนพิการทางหู โรงพยาบาลโรคสมอง โรงเรียนสอนคนหูหนวก
พฤติกรรม
: อ่านหนังสือธรรมะ ร้องเพลง ฝึกสร้างความมั่นใจให้ตนเอง

วันพุธ (กลางคืน)
อาหารคาว
: ของหมักดอง ผักกาดดองผัดไข่ อาหารกระป๋อง แกงใบยอ หมูยอ แหนม ไข่เยี่ยวม้า ห่อหมก
อาหารหวาน
: ข้าวหมาก ขนมเปียกปูนดำ เฉาก๊วย ข้าวเหนียวดำ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้หัวโตๆ ทุเรียน
ของถวายพระ
: พัดลม เทปธรรมะ ยาแก้โรคลม ยาหอม
ไหว้พระ
: ปางป่าเลไลย์ ( พระประจำวันเกิด) มีกำลังเท่ากับ 12 (สวดแบบย่อ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ )
ทำทาน
: มูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับยาเสพติด
พฤติกรรม
: เลิก บุหรี่ เลิกดื่มหรือลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เลิกการพนัน เลิกทำตัวเหลวไหล เลิกเที่ยวกลางคืน เลิกยาเสพติดทุกชนิด

วันพฤหัสบดี
อาหารคาว
: ประเภทเถา แกงเลียง บวบผัดไข่ น้ำเต้า
อาหารหวาน
: แตงโม แตงไทย น้ำสมุนไพร ส้ม สาลี่ น้ำมะตูม น้ำว่านหางจระเข้

ของถวายพระ
: สบง จีวร หนังสือธรรมะ ตู้ยา โต๊ะหมู่บูชา
ไหว้พระ
: ปางสมาธิ ( พระประจำวันเกิด) มีกำลังเท่ากับ 19 ( สวดแบบย่อ ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ)
ทำทาน
: โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคข้าวสาร เสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว
พฤติกรรม : นั่งสมาธิ สวดมนต์ ถือศีล 5 อย่าซื่อจนเกินไป

วันศุกร์
อาหารคาว
: ประเภทของหอม หวาน ข้าวหอมมะลิ ผักกาดหอม ไข่เจียวหอมใหญ่ ยำหัวหอม
อาหารหวาน
: ขนมหวาน หอมทุกชนิด น้ำเก๊กฮวย ผลไม้ที่มีกลิ่นหอม กล้วยหอม เค้ก

ของถวายพระ
: นาฬิกา โต๊ะรับแขก ดอกไม้สวยหอม ระฆัง ย่าม
ไหว้พระ
: ปางรำพึง ( พระประจำวันเกิด) มีกำลังเท่ากับ 21 ( สวดแบบย่อ วา โธ โน อะ มะ มะ วา)
ทำทาน
: เด็กด้อยโอกาส ให้เงิน ให้เสื้อผ้า อาหารที่หอมหวานชวนกิน เช่น ไอศกรีม
พฤติกรรม
: ทำตัวให้สดชื่นแจ่มใส บำรุง ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอด จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สวยงาม เลิกการฟุ่มเฟือย

วันเสาร์
อาหารคาว
: ประเภทของขม ของดำมะระยัดไส้ สะเดาน้ำปลาหวาน น้ำพริกปลาทู มะเขือยาว
อาหารหวาน
< / FONT>
: ลูกตาลเชื่อม กาแฟ โอเลี้ยง
ของถวายพระ
: ร่มสีดำ กระเบื้องมุงหลังคา ไม้กวาด สร้างห้องน้ำถวายวัด
ไหว้พระ
: ปางนาคปรก ( พระประจำวันเกิด) มีกำลังเท่ากับ 10 ( สวดแบบย่อ โส มา ณะ กะ ระ ถา โธ)
ทำทาน
: โรงพยาบาลโรคจิต โรงพยาบาลโรคประสาท
พฤติกรรม
: กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด ไม่เครียด มองโลกในแง่ดี ขยะในบ้านยกทิ้งทุกวัน อย่าหมักหมม

 

 

<SPANSTYLE='FONT-SIZE:8.0PT;MSO-BIDI-FONT-STYLE:ITALIC'>
----------------------------------
Confidentiality and Disclaimer

This e-mail and any attachments hereto (the E-mail) may contain information which is confidential and/or proprietary and transmitted for the sole use of the recipient(s) named above and for the intended purpose only. If you are not the intended recipient of the E-mail, you are hereby notified that any review, copy, retransmission, distribution, or use of the E-mail in any manner for any purpose is strictly prohibited and please notify the sender, delete the original of the E-mail and destroy all copies immediately. Bangkok Bank accepts no responsibility for any mis-transmission or virus contamination of, or interference with, the E-mail, or for any loss or damage that may be incurred as a result of the use of any information contained in the E-mail. <SPANSTYLE='MSO-TAB-COUNT:1'>   

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น