วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} FW: Final Exam from A.Nok


 

From: sarunya_l@hotmail.com
To: v_sayan@hotmail.com; nay2hvl@hotmail.com; siam2516@hotmail.com; joh417@hotmail.com
Subject: Final Exam from A.Nok
Date: Fri, 16 Oct 2009 10:32:35 +0000

ข้อสอบมี 2 ส่วน

 

       ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กรณีศึกษา 20 คะแนน

                จากข้อมูลในบทความ นิสิตคิดว่าควรทำการวิจัยเรื่องใด

    

            1.      กำหนดชื่อเรื่อง (2 คะแนน)

            2.      กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย (4 คะแนน)

            3.      แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

           3.1  ระบุวิธีการวิจัย นิสิตจะเลือกใช้วิธีการวิจัยอย่างไร ที่คิดว่ามีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ตามที่นิสิตระบุในคำตอบของคำถามข้อที่ 2) (4 คะแนน)

           3.2  ระบุกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นใคร และจะสุ่มตัวอย่างเท่าใด        (5 คะแนน) (สามารถสมมุติตัวเลขประชากรที่เหมาะสม เพื่อใช้คำนวณจำนวนคนในการสุ่มตัวอย่าง)

           3.3 แสดงขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง (5 คะแนน) (พยายามเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ)

 

     ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลข้อมูลจาก SPSS       10 คะแนน คือ ANOVA F-Test

 

ให้นิสิตกำหนด       (1) สมมุติฐานการวิจัย      (2) สมมุติฐานทางสถิติ (3) จัดทำตารางแสดงผล และ (4) คำอธิบายตาราง                                                                                          

 

                                 รวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน

Click Here View photos of singles in your area

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you're up to on Facebook.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น