วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} [Fwd: ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่ผลเนื่องจากภูมิอากาศ]

 

 

 

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217238.jpg

 ÍÑ»ÂÈ Denmark! ÍÑ»ÂÈ
·ÐàÅà»ÅÕè¹à»ç¹ÊÕá´§áµèäÁèãªè¼Åà¹×èͧ¨Ò¡ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217239.jpg

 áµèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁâË´ÃéÒ¢ͧÁ¹ØÉÂì (·Õèãªé¤ÓÇèÒÍÒÃÂÐ) ¦èÒÃéÍÂȾ whales »ÅÒâÅÁÒ·Õèáʹàª×èͧáÅЩÅÒ´¨ÃÔ§æ.

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217240.jpg

 ·Ñé§ËÁ´¹Õéà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡»Õã¹à¡ÒÐá¿âÃã¹ Denmark, ÊÒà˵طÕèà¼Âá¾Ãèà˵ءÒóì㹡ÒæèÒ¹Õé ???...
à¾×èÍáÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ¤¹Ë¹ØèÁÊÒÇàËÅèÒ¹ÕéâË´ÃéÒ·Ñ駹ÕéáÅéÇ ¡çà¾ÃÒÐÇèÒ "¼ÙéãË­è¡Ó˹´".

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217241.jpg

 
à»ç¹¡ÒéÅͧ·Õè¼Ô´»¡µÔ ·Ø¡¤¹äÁè¾ÅÒ´ ·Ø¡¤¹äÁèÁÕ¤ÇÒÁʹء "".
·Ñé§ËÁ´·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºÇÔ¸Õ˹Ö觹Ñ蹤×Í´Ù¡ÒæèÒËÃ×Í´Ù¤ÇÒÁâË´ÃéÒ "endorsing à»ç¹ªÁ."

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217242.jpg

 à»ç¹¹èÒÊѧࡵÇèÒ whales ¹ÓÃèͧàªè¹ª¹Ô´Í×è¹æà¡×ͺ·Ñé§ËÁ´¢Í§»ÅÒâÅÁÒ, à¢éÒËÒªÒ½Ñè§à¾×èÍ·Õè¨ÐµÔ´µèÍÊ×èÍÊÒÃáÅÐàÅ蹡Ѻà»ç¹àªÔ§à»ç¹à¾×è͹.

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217243.jpg

 à¾×èÍàÅ蹡Ѻ¤¹: ·Ø¡ÍÂèÒ§àÊÃç¨ÊÔé¹áŨºÅ§´éÇ·Ñé§âË´ÃéÒ·Ñé§ÃعáçËÃ×Í
µÒÂáÁé·ÕèÊØ´ ??????

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217244.jpg

 ¾Ç¡à¢ÒäÁèµÒÂ㹷ѹ·Õ ÁÕpenetrated ÍÕ¡¤ÃÑé§áÅÐÍÕ¡¤ÃÑ駴éǤÁ hooks 㹪èǧàÇÅÒ·Õè»ÅÒâÅÁÒ..¼ÅÔµàÊÕ§Ãéͧ´Ñ§àªè¹·ÒáÍ×éÍ©ÒÇ !!!!!!....

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217245.jpg

 ã¹àÁ×èÍäÁèÁÕ¤ÇÒÁàËç¹Í¡àËç¹ã¨¨Ò¡¤¹¹Ñ¡¦èÒ ¶Ö§áÁéÇèÒâÅÁÒ¨Ðáʹàª×èͧ àÁ×èÍÊÒËÑÊ¡çµéͧµèÍÊÙéáÅÐã¹·ÕèÊØ´¡çµéͧµÒÂã¹·ÐàÅàÅ×Í´.

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217246.jpg

 ÊØ´·éÒ ¹Ñ¡¦èÒä´é¡ÅÒÂà»ç¹ÎÕâÃè¢Í§à¡ÒйÕé ºÃôҼÙéãË­èä´éáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁª×蹪Á ¤ÇÒÁµÒ·Õè¾Ç¡à¢Ò¡Ó˹´!!

Imagen

 

http://fwmail.teenee.com/strange/img8/m217247.jpg

 ¾Í·Õ !!!!!!!.......
ªèÇ¡ѹÊ觵èÍ¢éͤÇÒÁ¨¹¡ÇèҨж֧ÊÁÒ¤Á¤ØéÁ¤ÃͧÊѵÇì·ÕèÊÒÁÒöªèǾǡÁѹä´é ÍÂèÒà¾Õ§áµè´ÙáÅéÇà¾Ô¡à©Â

 

 

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่ผลเนื่องจากภูมิอากาศ
From: Nattawat.T@zf.com
Date: Fri, November 27, 2009 11:35 am
To: undisclosed-recipients:;
--------------------------------------------------------------------------

อัปยศ Denmark! อัปยศ
ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่ผลเนื่องจากภูมิอากาศ

แต่เกิดจากความโหดร้ายของมนุษย์ (ที่ใช้คำว่าอารยะ) ฆ่าร้อยศพ whales
ปลาโลมาที่แสนเชื่องและฉลาดจริงๆ.

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทุกปีในเกาะแฟโรใน Denmark,
สาเหตุที่เผยแพร่เหตุการณ์ในการฆ่านี้ ???...
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้โหดร้ายทั้งนี้แล้ว ก็เพราะว่า
"ผู้ใหญ่กำหนด".


เป็นการฉลองที่ผิดปกติ ทุกคนไม่พลาด ทุกคนไม่มีความสนุก "".
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีหนึ่งนั่นคือดูการฆ่าหรือดูความโหดร้าย
"endorsing เป็นชม."

เป็นน่าสังเกตว่า whales นำร่องเช่นชนิดอื่นๆเกือบทั้งหมดของปลาโลมา,
เข้าหาชายฝั่งเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารและเล่นกับเป็นเชิงเป็นเพื่อน.

เพื่อเล่นกับคน: ทุกอย่างเสร็จสิ้นแลจบลงด้วยทั้งโหดร้ายทั้งรุนแรงหรือ
ตายแม้ที่สุด ??????

พวกเขาไม่ตายในทันที มีpenetrated อีกครั้งและอีกครั้งด้วยคม hooks
ในช่วงเวลาที่ปลาโลมา..ผลิตเสียงร้องดังเช่นทารกอื้อฉาว !!!!!!....

ในเมื่อไม่มีความเห็นอกเห็นใจจากคนนักฆ่า ถึงแม้ว่าโลมาจะแสนเชื่อง
เมื่อสาหัสก็ต้องต่อสู้และในที่สุดก็ต้องตายในทะเลเลือด.

สุดท้าย นักฆ่าได้กลายเป็นฮีโร่ของเกาะนี้ บรรดาผู้ใหญ่ได้แสดงถึงความชื่นชม
ความตายที่พวกเขากำหนด!!

Imagen

พอที !!!!!!!.......
ช่วยกันส่งต่อข้อความจนกว่าจะถึงสมาคมคุ้มครองสัตว์ที่สามารถช่วยพวกมันได้
อย่าเพียงแต่ดูแล้วเพิกเฉย


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น