วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} Fwd: FW: HISTORY MYSTERY and the American 20 Dollar Bill---------- Forwarded message ----------
From: NopCubic TCT <noppon@cubic.co.th>
Date: 25 March 2010 08:06
Subject: Fwd: FW: HISTORY MYSTERY and the American 20 Dollar Bill
To: NoppY12 GSC <noppy12@gmail.com>
---------- Forwarded message ----------
From: pitsnu <pitsnu@cubic.co.th>
Date: Thu, Mar 25, 2010 at 7:48 AM
Subject: FW: HISTORY MYSTERY and the American 20 Dollar Bill
To: Darin <darin@sun108.co.th>, metha suvanasarn <suvanasarn@gmail.com>, "Irin S." <irin@siamlaw.co.th>, Mai Seto <maiseto@hotmail.com>, Nantaphorn Denduangnin <dend_nantaphorn@hotmail.com>, Pornthida Christ <got_it370@hotmail.com>, christmas <christmas@cubic.co.th>, Noppon <noppon@cubic.co.th>


History  Mystery

Have  a history teacher explain this----- if they  can.  
 
 

Abraham  Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was  elected to Congress in 1946.

Abraham Lincoln was elected  President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in  1960.

Both were particularly concerned with civil rights.  
Both wives lost their children while living in the White  House.

Both Presidents were shot on a Friday.
Both  Presidents were shot in the head

Now it gets really  weird.

Lincoln 's secretary was named  Kennedy.
Kennedy's Secretary was named Lincoln  

Both were assassinated by Southerners.
Both were  succeeded by Southerners named Johnson.

Andrew Johnson, who  succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who  succeeded Kennedy, was born in 1908.  
 
 John  Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in  1839.


Lee  Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was  born in  1939.
Both  assassins were known by their three names.
Both names are  composed of fifteen letters.

Now hang on to your seat.  

Lincoln was shot at the theater  named 'Ford'.
Kennedy was shot in a car called ' Lincoln ' made  by 'Ford'.

Lincoln was shot in a theater and  his assassin ran and hid in a warehouse.
Kennedy was shot from a  warehouse and his assassin ran and hid in a theater.

Booth  and Oswald were assassinated before their trials.

And here's  the kicker...

A week before Lincoln was shot, he was in Monroe , Maryland
A week before Kennedy  was shot, he was with Marilyn Monroe.  

WHO  FIGURED THIS OUT?
       

INCREDIBLE        

1)  Fold a
NEW  $20  bill in half...
2)  Fold again, taking care to fold it exactly as below  
3)  Fold the other end, exactly as before  

4)  Now, simply turn it over...        
What  a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic  premonition printed on all $20 bills!!!


COINCIDENCE?
 

YOU  DECIDE


As  if that wasn't enough...  
Here  is what you've seen...
 

Firstly
The Pentagon on fire...        Then
  The  Twin Towers.


..And  now .. Look at this!
TRIPLE  COINCIDENCE ON A SIMPLE $20 BILL  
Disaster  (Pentagon)
Disaster ( Twin Towers )
Disaster  (Osama)???


It  gets even better 9 + 11 = $20!
 
     


Creepy  huh? Send this to as many people as you can,  cause: Hey,  this is one history lesson most people probably  will not  mind reading!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 --
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
 
To unsubscribe from this group, send email to mbay12+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น