วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} รายชื่อนิสิต

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขต บางแสน
ระดับการศึกษา บัณฑิตศึกษา พิเศษ
คณะ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
หลักสูตร 4115255 : - - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) (Y-MBA. ห้อง 2)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่   รหัสประจำตัว ชื่อ เกียรตินิยม วันจบการศึกษา สถานะ
1  49752115  นายธราดล ธรสินธุ์ -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
2  50751460  นางสาวณัฐชยา สุทินประภา -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
3  51750058  นายจำนงค์ อั้นจุ้ย -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
4  51750096  นางสาวนิภา ดับโศรก -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
5  51750102  นางสาวพรประภา ธไนสวรรค์ -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
6  51750164  นางสาวอธิบดี อุดมชัยประเสริฐกุล -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
7  51750430  นายนพพล สาขาชาติ -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
8  51750485  นายปณิธิ นนทสาร -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
9  51750638  นางสาวอภันตรี ภาคยุทธ -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
10  51750652  นางกชณิภา นิมิตรมงคล -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
11  51750683  นายจิรศักดิ์ เล็กคง -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
12  51750690  นายจิระศักดิ์ บุญเมือง -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
13  51750713  นายชวลัน นิมิตรมงคล -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
14  51750775  นายธนะศักดิ์ จิตพิทยานุภาพ -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
15  51750911  นายไพรยศ พรหมอินทร์ -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
16  51751062  นายสุรชัย เพชรสุวรรณ -  1 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
17  51751086  นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ
18  51751116  นางสาวอัจนา มุกดาสนิท -  9 กรกฏาคม 2553  อนุมัติสำเร็จ


Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น